student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Gerontologi - perspektiv, teori och metod, 7,5 högskolepoäng
Gerontology - Perspective, Theory and Method, 7.5 credits
Kurskod:HGPR25
Fastställd av:Utbildningsrådet 2015-02-16
Reviderad av:Avdelningschef 2016-06-17
Gäller fr.o.m.:2016-08-29
Version:3
Diarienummer:2016/2445 (313) Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • kritiskt och systematiskt redogöra för, sammanfatta och visa fördjupad insikt i relevanta perspektiv, teorier och forskningsmetoder inom gerontologi
  • analysera och bedöma olika samhälleliga utmaningar beträffande äldre och åldrande utifrån gerontologiska perspektiv och teorier
  • problematisera olika innebörder av att se åldrande och äldre ur ett livslopp- och utvecklingsperspektiv.

Färdighet och förmåga

  • kritiskt och systematiskt integrera gerontologiska perspektiv och teorier för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • diskutera och argumentera kring gerontologiska frågeställningar och teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa fördjupade insikter och medvetenhet om hur äldre och åldrandet beskrivs och synliggörs utifrån olika värderingar och etiska förhållningssätt
  • visa fördjupad insikt om gerontologins möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället
  • visa förmåga att identifiera egna behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskaps-utveckling.

Innehåll

- gerontologiska teorier på samhällsnivå, individnivå och socialpsykologisk nivå
- äldreforskningens historia och ålderdomen i ett historiskt perspektiv
- ålderism, hur myter och stereotyper kommer till uttryck i olika situationer
- modeller för åldrande och utveckling, livsloppsperspektivet, livsberättelsen

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs via nätet i form av föreläsningar och gruppuppgifter. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination baseras på tre individuella skriftliga uppgifter samt tre gruppuppgifter via webb-plattform.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Kursen genomförs på halvfart.

Kurslitteratur

Andersson, L. (Red.). (2013). Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur AB.

Bengtson, V. L. (2009). Handbook of theories of aging. New York: Springer.

Tornstam, L. (2011). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Tillkommer ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar och rapporter.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.