student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng
Health Promotion in Nursing among Children and Adolescents, 7.5 credits
Kurskod:HHUR29
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.:2019-11-04
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för vanligt förekommande pediatriska tillstånd inom öppenvård
 • redogöra för specialistsjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad inom specialistsjuksköterskans arbete i elevhälsan och barnhälsovård
 • identifiera hälsorisker, resurser och avvikelser samt förebygga och föreslå omvårdnadsåtgärder i syfte att främja hälsa
 • självständigt integrera teoretiska kunskaper om barn- och ungdomars utvecklingsstadier
 • redogöra för vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i förhållande till hälsa och livsvillkor hos barn, ungdomar och familjer.

Färdighet och förmåga

 • initiera, genomföra och utvärdera förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad för och i samråd med barn, ungdomar och familjer
 • identifiera barn och ungdomar med behov av särskilt stöd, samt värdera, bedöma och samordna behov av vård och stöd
 • redogöra för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet
 • visa förmåga att genomföra hälsoundersökningar, vaccinationer samt utföra kliniska bedömningar och fatta beslut inom specialistsjuksköterskans arbete inom elevhälsa och barnhälsovård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera över tillägnad kunskap och hur den kan tillämpas inom specialistsköterskans omvårdnad i elevhälsa och barnhälsovård
 • identifiera och kritiskt reflektera över etiska och samhälleliga aspekter i relation till omvårdnad inom specialistsjuksköterskans arbete.

Innehåll

- öppenvårdspediatrik
- barn och unga med särskilda behov
- utsatta barn
- barn och unga som närstående
- hälsopedagogik och tillämpning av hälsosamtal för barn och unga
- klinisk bedömning av barn och unga
- vaccinationer
- S-HLR barn

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium och tillämpningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter samt praktisk tillämpning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier och inlämningsuppgifter3 hpU/G
Praktisk tillämpning och prov1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Berg Kelly, K. (2014). Ungdomars hälsa. Lund: Studentlitteratur.

Clausson, E., & Morberg, S. (Red.). (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund:
Studentlitteratur.

Folkhälsomyndigheten. Vaccination av barn och ungdomar. Tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fb2c5b1527af4f0491691f56e8a926a9/vaccination-av-barn-och-ungdomar-vagledning-2016.pdf

Hanséus, K., Lagercrantz, H., & Lindberg, T. (2012). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur.

Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk Omvårdnad. Stockholm: Liber.

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Magnusson, M., m.fl. (2016). Barnhälsovård - att främja barns hälsa. Stockholm: Liber.

Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.
Tillgänglig via www.swenurse.se

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.