student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Förbättringskunskap I, 5 högskolepoäng
Improvement knowledge I, 5 credits
Kurskod:HIKR24
Fastställd av:Utbildningschef 2014-03-13
Reviderad av:Utbildningsrådet 2018-05-09
Gäller fr.o.m.:2018-08-20
Version:2
Diarienummer:Jönköping Academy
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:HS1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • ge en översikt över de grundläggande vetenskapliga teorierna, modellerna och metoderna för ständiga förbättringar inom hälsa- och välfärdspraktiker.

Färdighet och förmåga

  • tillämpa teorier, modeller och metoder för ständiga förbättringar i praktiken
  • designa och genomföra ett personligt förbättringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • relatera förbättringskunskap och förbättringsinitiativ till värdeutveckling och hållbarhet inom hälsa- och välfärdspraktiker
  • reflektera över egna erfarenheter av förbättringsarbete.

Innehåll

- de åtta domänerna inom förbättringskunskap
- den historiska utvecklingen av förbättringsarbete
- sambandet mellan professionell kunskap och förbättringskunskap
- personligt ledarskap för förbättringsarbete
- tillämpning av förbättringskunskap i ett personligt förbättringsarbete
- nyttan av reflektion och lärande
- teorier om kliniskt mikrosystem; bakgrund, metoder och värde för individ och organisation
- grundläggande kunskaper om akademiskt arbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av blandad lärform (blended learning), där hemstudier kombineras med campusträffar och webbaserade moment och seminarium.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För att antas till kursen krävs Filosofie kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom medicin, vård, teknik eller social vetenskap, eller motsvarande samt två års yrkeserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av:
- individuell examination, rapport av ett personligt förbättringsarbete
- poster med beskrivning och förståelse av ett kliniskt mikrosystem
- deltagande i litteraturseminarium/träffar via webplattform samt skriftlig reflektionsuppgift
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell examination3 hpU/G/VG
Individuell poster1 hpU/G
Webbseminarier med inlämningsuppgift1 hpU/G

Kurslitteratur

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur,

Nelson E. C., Batalden, P. B., & Godfrey, M. M. (2007). Quality by Design: A Clinical Microsystems Approach. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley. (Finns tillgänglig elektroniskt via Jönköping University's bibliotek.)

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.