student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Kemi, 7,5 högskolepoäng
Chemistry, 7.5 credits
Kurskod:HKEG17
Fastställd av:Utbildningschef 2017-04-04
Reviderad av:Avdelningschef 2019-05-21
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:2
Diarienummer:Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp:KE1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

  • förklara och definiera grundläggande begrepp inom analytisk kemi med inriktning mot laboratoriemetodik
  • redovisa vilka riskmoment som finns vid kemiskt laboratoriearbete.

Färdighet och förmåga

  • genomföra laborationer enligt gällande säkerhetsföreskrifter
  • genomföra laborationer och rimlghetsbedöma analysresultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt vid kemikaliehantering.

Innehåll

- spektrofotometri
- volymetriska beräkningar
- kemisk jämvikt
- syra-bas
- grundläggande elektrokemi
- termodynamik
- vägning, lösningsberedning och spädning

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, laborationer och laborationsrapport.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laborationer och laborationsredovisningar2 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Kurslitteratur

Chang, R., & Overby, J. (2018). Chemistry. New York: McGraw Hill Education.

Slätt, J., & Janosik, T. (2012). Laboratoriesäkerhet: en grundläggande handbok för kemilaboratoriet. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Sidan uppdaterad 2013-06-17