student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Klinisk fysiologi, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
Clinical Physiology, introduction course, 7.5 credits
Kurskod:HKFG11
Fastställd av:Ordförande 2011-08-15
Reviderad av:Avdelningschef 2017-05-24
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:5
Diarienummer:2017/2188 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:BL1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för vårdhygienska åtgärder, smitta och smittspridning
  • övergripande redogöra för vanligt förekommande bakterier och virus samt deras uppbyggnad, förökning och sjukdomsframkallande förmåga
  • övergripande redogöra för antibiotika och antibiotikaresistens
  • övergripande redogöra för lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården
  • beskriva och förklara innebörden av hälsa och sjukdom
  • beskriva yrkes- och ansvarsområde samt yrkesetisk kod som avser biomedicinsk analytiker.

Färdighet och förmåga

  • genomföra individuella förbättringsarbeten.

Innehåll

- introduktion till undersökningsmetodik inom klinisk fysiologi
- yrkesroll och ansvarsområde
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- allmän och speciell bakteriologi och virologi
- antibiotika och antibiotikaresistens
- lagar och förordningar relevanta för kursen
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hälsa och sjukdom
- patientomhändertagande
- kvalitetsarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, demonstrationer samt fältstudier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig redovisning av dagboksanteckningar från fältstudier. Därutöver sker muntlig redovisning av två uppgifter individuellt och i grupp vid seminarier samt en individuell skriftlig tentamen.

Examinator

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid seminarier, demonstrationer samt fältstudier.

Kurslitteratur

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Bjuväng, A et al. (2014). Klinisk kemi och Klinisk fysiologi – analyser och undersökningar. Lund: Studentlitteratur.

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (1996). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. [Hämtad 2012-05-08] http:www.ibl-inst.se

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (2016). Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker. [Hämtad 2017-03-16] http:
www.ibl-inst.se

Landelius, A-C. (2010). Sekretess inom hälso och sjukvården - En introduktion. Polen: Studentlitteratur.

Melhus, Å. (2010). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Stockholm: Nordstedts.

Sveriges Kommuner och Landsting. (2008). Att mäta för att veta. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. [Hämtad 2012-05-08] http:www.skl.se

Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Sidan uppdaterad 2013-06-17