student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsterapi och kreativitet, 3 högskolepoäng
Occupational Therapy and Creativity, 3 credits
Kurskod:HKRN10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Reviderad av:Utbildningschef 2018-12-20
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:2
Diarienummer:Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för begreppet kreativitet i arbetsterapi
  • visa förståelse för teoretisk grund för kreativitet i arbetsterapeutisk praxis.

Färdighet och förmåga

  • identifiera kreativa aktiviteter i vardagen
  • tillämpa grunder för kreativitet för en specifik målgrupp
  • jämföra och diskutera kreativitet i förhållande till etnicitet, ålder, kön och utsatta grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över betydelsen av kreativitet för egen personlig utveckling
  • identifiera eget fortsatt kunskapsbehov i ämnet.

Innehåll

- kreativitet som begrepp i vardagen
- kreativitet som problemlösning, uttrycksmedel och kommunikationsmedel
- kreativitet ur ett mångfaldsperspektiv
- kreativitet inom arbetsterapi

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Gamborg. G., Madsen. J., & Winther Hansen. B. (2016). Kreativitet i arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Schmid, T. (2005). Promoting health through creativity. London: John Wiley and Sons.


Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Sidan uppdaterad 2013-06-17