student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Arbetsterapi efter krigs- och konfliktrelaterade trauman, 3 högskolepoäng
Occupational Therapy after War-Related Trauma, 3 credits
Kurskod:HKTN10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Reviderad av:Utbildningschef 2018-12-20
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:2
Diarienummer:Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G2F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva grundläggande och gemensamma problem för människor med posttraumatiska stressymptom som konsekvens av krig och/eller väpnad konflikt, även inkluderande tortyr
  • identifiera aktivitetsproblem vid posttraumatiska stressymptom och relatera dessa till arbetsterapiteori.

Färdighet och förmåga

  • relatera grundläggande arbetsterapeutiska metoder till problem med aktivitet och delaktighet hos människor med posttraumatiska stressymptom
  • bedöma hur aktivitet kan användas inom preventivt och hälsofrämjande arbete med aktuella grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa medvetenhet om eget förhållningssätt i relation till andra människor med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna
  • reflektera över och identifiera eget utvecklingsbehov.

Innehåll

- Occupational Justice (yrkesmässig rättvisa)
- ICD-10 SE (diagnoskoder)
- arbetsterapi teori
- arbetsterapi vid posttraumatisk stress
- preventivt och hälsofrämjande arbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

ICD 10-SE

Black, M. (2011). From kites to kitchens. collaborative community-based occupational therapy with refugee survivors of torture. In F. Kronenberg, N. Pollard, & D. Sakellariou (Eds.), Occupational Therapies Without Borders (Vol. 2, pp. 217- 225). Churchill Livingstone.

Kroksmark, U. (Ed.). (2018). Hälsa och aktivitet i vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.

Sakellariou, D., & Pollard, N. (2017). Occupational Therapies Without Borders. Edinburgh: Elsevier.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Sidan uppdaterad 2013-06-17