student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Models and Perspectives on Health and Disability, 7,5 högskolepoäng
Models and Perspectives on Health and Disability, 7.5 credits
Kurskod:HMHG18
Fastställd av:Utbildningsrådet 2017-11-28
Reviderad av:Utbildningschef 2019-05-06
Gäller fr.o.m.:2019-09-30
Version:4
Diarienummer:Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:MT2
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Ortopedteknik

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

 • discuss common classifications of impairments
 • explain different perspectives on health and welfare
 • explain theoretical models of disability
 • discuss the implications of models of disability for rehabilitation
 • discuss cultural perspectives on health and disability
 • explain client centered practice
 • explain the Conventions on the Rights of Persons with Disabilities
 • discuss the important of quality improvement in health services.

Färdighet och förmåga

 • apply the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in classifying impairments
 • classify health interventions according to the International Classification of Health Interventions (ICHI).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identify ones own needs for knowledge and competence development.

Innehåll

- classifications of health and health interventions
- models of disability
- disability and culture
- client centered care
- quality improvement
- sustainable development

Undervisningsformer

The course is implemented through lectures, seminars and group work.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course will be based upon one individually written examination, seminars and submission of personal reflection assignments.

A university lecturer serves as examiner for the course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminars and reflection assignments0 hpU/G

Kurslitteratur

Hammell, K. (2006). Perspectives on Disability and Rehabilitation. New York: Churchill Livingstone.
Sidan uppdaterad 2013-06-17