student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Medicinsk mikrobiologi, 7,5 högskolepoäng
Medical Microbiology, 7.5 credits
Kurskod:HMMA17
Fastställd av:Utbildningsrådet 2007-05-28
Reviderad av:Ordförande 2013-05-13
Gäller fr.o.m.:2013-08-26
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:ME1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva mikroorganismernas morfologi, metabolism, tillväxtfaktorer och genetik
  • beskriva mikroorganismers virulensfaktorer samt de symtom och sjukdomar de orsakar
  • beskriva vanligt förekommande mikrobiologisk diagnostik samt redogöra för betydelsen av sterilteknik inom det mikrobiologiska området
  • förklara verkningsmekanismerna för antibiotika samt resistensmekanismer.

Färdighet och förmåga

  • utföra grundläggande bakteriologiska tester samt avläsa resultaten
  • utföra mikrobiologisk sterilteknik.

Innehåll

- mikroorganismers morfologi
- metabolism, tillväxtfaktorer och genetik
- bakteriologi
- mykologi
- parasitologi
- virologi
- mikrobiologisk diagnostik
- sterilteknik
- antibiotika

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laboration, gruppdiskussioner och seminarium.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Ke A (områdesbehörighet 8) med lägst betyget Godkänd. Dispens medges från kravet i Fy B och Ma D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, laboration, skriftlig laborationsrapport samt gruppdiskussioner och seminarium.
Examinator
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid laboration, gruppdiskussioner och seminarium.

Kurslitteratur

Murray, P., Kobayashi, G., Pfaller, M., & Rosenthal, K. (2013). Medical Microbiology. London: Mosby Inc.
Senaste upplagen av kurslitteratur skall användas.
HHJ dnr 2013/532 (122)
avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Studier