student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 högskolepoäng
Medical Microbiology, Hospital Infection Control and Immunology in relation to Oral Health, 7.5 credits
Kurskod:HMOA17
Fastställd av: 2013-05-13
Reviderad av:Avdelningschef 2014-10-30
Gäller fr.o.m.:2015-01-19
Version:6
Diarienummer:2014/3689 (122) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:ME1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • översiktligt beskriva vanligt förekommande mikroorganismer
  • översiktligt redogöra för mikroorganismers uppbyggnad, metabolism, genetik och sjukdomsframkallande förmåga
  • översiktligt redogöra för vanliga principer vid mikrobiologisk diagnostik och behandling
  • översiktligt beskriva immunsystemets uppbyggnad och funktioner
  • översiktligt beskriva mikroorganismers och immunförsvarets betydelse för de vanligaste tandsjukdomarna
  • beskriva olika smittvägar och åtgärder för att bryta dessa
  • redogöra för basala hygienrutiner och övriga vårdhygieniska åtgärder inom tandvården samt beskriva betydelsen av dessa
  • översiktligt redogöra för hur vårdhygieniskt arbete och smittskydd regleras i lagar och förordningar.

Innehåll

- allmän och speciell mikrobiologi
- mikrobiologisk diagnostik
- antibiotika och antivirala läkemedel samt resistens
- oral mikrobiologi och immunologi
- vårdhygien och smittskydd samt lagar och förordningar
- immunsystemets uppbyggnad och funktioner

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen samt laboration.
Examinator
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen17,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laboration0 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Dahlén, G., Fiehn, N.-E., Olsen, I., & Dahlgren, U. (2012). Oral microbiology and immunology. Köpenhamn: Munksgaard.
Melhus, Å. (2010). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Stockholm: Nordstedts.
eller Cowan, K.C. (2011). Microbiology A Systems Approach. New York: McGraw-Hill.
Zimmerman, M. (2003). Hygien, smittskydd, etik i tandvården. Stockholm: Gothia.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Referenslitteratur
Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Lindesberg: Bergslagens Grafiska.