student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 högskolepoäng
Oral Health, Theory based decision and Clinical Practice, 12 credits
Kurskod:HOKG18
Fastställd av:Utbildningschef 2017-02-28
Reviderad av:Utbildningschef 2019-05-14
Gäller fr.o.m.:2020-03-09
Version:4
Diarienummer:Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:TO1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

 • förklara hur bettutveckling sker
 • redogöra för karies- och parodontitsjukdomens grundläggande etiologi och patogenes
 • redogöra för röntgenstrålningens uppkomst och fysiska egenskaper samt dess biologiska verkan och strålskyddsföreskrifter
 • redogöra för den digitala röntgenbildens uppkomst
 • redogöra för normal röntgenanatomi och de faktorer som påverkar röntgenbildens tekniska kvalitet
 • redogöra för instrument och utrustning samt dess funktion och användning för prediagnostik inom tandhygienistens yrkesområde
 • redogöra för olika diagnostiska mätmetoders validitet och reliabilitet
 • identifiera preventiva metoder inom oral hälsa på individnivå
 • beskriva munslemhinnans karaktäristika.

Färdighet och förmåga

 • använda olika undersökningsmetoder relaterade till tandhygienistens profession
 • genomföra relevanta primära och sekundära preventiva åtgärder avseende karies och parodontitsjukdomen
 • tillämpa hygienrutiner inom tandvården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett etiskt förhållningssätt i det kliniska arbetet.

Innehåll

- bettutveckling
- cariologi
- parodontologi
- odontologisk radiologi
- strålskydd
- professionellt förhållningssätt och etik i tandvården
- grundläggande näringslära
- basala hygienrutiner i tandvården
- preventiva metoder
- undersökningsmetodik
- hållbar utveckling (ekologiskt, ekonomiskt, socialt)
- mänskliga rättigheter

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, prekliniska övningar, röntgenbildtolkning och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, praktisk tentamen, inlämningsuppgift samt examinationsseminarium.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Praktisk tentamen3 hpU/G/VG
Inlämningsuppgift1,5 hpU/G/VG
Seminarium1,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid röntgenbildtolkning och seminarier.

Kurslitteratur

Dahlén, G., Fiehn, N.-E., Olsen, I., & Dahlgren, U. (2012). Oral microbiology and immunology. Köpenhamn: Munksgaard.

Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2015). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders Elsevier.

Fehrenbach, M., Popowics. T., & Bath-Balogh. M. (2016). Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. St.Louis: Elsevier Saunders.

Fejerskov, O., Nyvad, B., & Kidd, E. (2015). Dental Caries The Disease and its Clinical Management. Chichester: Wiley-Blackwell.

Gröndahl, H.-G. (Red.). (2008). Oral radiologi. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Instrument *)

Larsson, I., Hasselbalch, L R., Palm, L., & Nylander, S. (2008). Patientkommunikation i praktiken: information, dialog, delaktighet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Nield-Gehrig, J. (2017). Fundamentals of Periodontal Instrumentation & advanced root instrumentation. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Nield-Gehrig, J., & Wilmann, D E. (2016). Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist. Philadelphia: Wolters Kluwer.

*) Kassett, spegel, undersökningssond, ficksond

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteratur ska användas.