student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, 15 högskolepoäng
Nursing Science - Profession, Subject and Science, 15 credits
Kurskod:HOPG18
Fastställd av:Utbildningsrådet 2017-10-03
Gäller fr.o.m.:2019-01-21
Version:3
Diarienummer:2018/ rev 3 Avdelning för omvårdnad
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriv ämnet omvårdnad, ämnets utveckling och dess teoretiska grund
 • beskriva innebörden av en humanistisk värdegrund i omvårdnaden samt betydelsen av en helhetssyn på människan i den samskapande omvårdnaden
 • beskriva etik, etiska principer och mänskliga rättigheter och dess betydelse för omvårdnad
 • översiktligt redogöra för olika sätt att se på hälsa och välfärd
 • beskriva ansvarsområden inom den egna professionen och urskilja olika/andra professionella roller inom hälsa och välfärd
 • beskriva huvuddragen inom lagstiftning som reglerar hälsa och välfärd, dess uppdrag och system
 • beskriva kvalitet och säkerhet i omvårdnad
 • beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp och metoder
 • beskriva pålitliga vetenskapliga källor för evidens inom omvårdnad samt beskriva betydelsen av evidens och vetenskap inom klinisk praxis.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa konsensus- och kärnkompetensbegreppen i olika omvårdnadssituationer
 • visa på grundläggande förmåga att agera professionellt i mötet med andra människor med särskilt beaktande av den egna professionens etiska kod
 • söka och värdera källor för evidensbaserad omvårdnad samt visa på ett kritiskt förhållningssätt
 • tillämpa grundläggande vetenskapliga formalia vid skriftlig redovisning
 • diskutera hållbar utveckling i relation till hälsa och välfärd
 • tillämpa reflektion och kritiskt förhållningssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om hur egna värderingar och det egna förhållningssättet påverkar mötet med andra
 • reflektera över etik och hur den egna professionens etiska koder och professionella förhållningssätt relaterar till andra professioner inom hälsa och välfärd
 • förstå värdet av etiska principer inom profession och vetenskap.

Innehåll

- omvårdnadsämnets utveckling och grundläggande teorier inom omvårdnad
- konsensusbegreppen; människa, hälsa, samskapande omvårdnad och miljö
- humanistisk värdegrund, mänskliga rättigheter, välfärd, hållbar utveckling och WHOs 17 globala mål
- etiska teorier och principer
- sjuksköterskeprofessionens utveckling och olika professioners ansvarsområden
- hälso- och sjukvårdens verksamhetsfält och organisation samt lagar och författningar som reglerar sjuksköterskeprofessionen
- kvalitet och säkerhet genom omvårdnadens sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, teamsamverkan, evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsförbättring, säkerhet och informatik
- vårdande förhållningssätt och samskapad omvårdnad
- värderingar, attityder och verktyg för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt
- grundläggande vetenskapsteori och vetenskaplig metod
- evidensbaserad omvårdnad
- informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och tillämpningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter samt praktisk tillämpning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier4 hpU/G
Inlämningsuppgifter3,5 hpU/G
Praktisk tillämpning1,5 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 1,5 hp, evidens och vetenskap utgör 4,5 hp av kursens totala 15 hp.

Kurslitteratur

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Henricson, M. (Red). (2017) Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Regeringskansliet. (2017). Globala målen och agenda 2030. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad från http:www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013).
Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (2013).
Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Studentlitteratur: Lund.

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från https:
www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från https:www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad från https:
www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska

United nations. (1948). The universal declaration of human rights. Hämtad från http:www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2012).
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik//. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.