student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv, 5 högskolepoäng
User perspectives - Patient, Client and Family, 5 credits
Kurskod:HPBR27
Fastställd av:Utbildningsrådet 2016-10-17
Gäller fr.o.m.:2017-10-16
Version:1
Diarienummer:2016/4035 (313) Jönköping Academy
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:HS1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för co-design och dess ursprung
 • kritiskt analysera vad patient/brukarcentrerad vård/omsorg innebär i teori och praktik
 • beskriva och jämföra metoder för förbättringsarbete och kvalitativ forskning för att studera patient/brukarperspektivet
 • kritiskt analysera ledarskapets betydelse för hur lagar och andra styrande dokument säkerställer att patient-/brukar- och anhörigperspektivet implementeras i vård- och omsorgsverksamhet.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa co-design-strategier för att tillvarata patienters/brukares och anhörigas erfarenheter vid förbättringsarbeten inom vård och omsorg
 • genomföra en kvalitativ studie med fokus på patienters/brukares erfarenheter
 • vid utformandet av förbättringsplaner för vård/omsorg grunda dessa på patienters/brukares och anhörigas erfarenheter, krav och förväntningar
 • argumentera och analysera bemötandets och etikens betydelse i mötet med patienter/brukare och anhöriga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • föra reflekterande samtal kring sin egen och andras värdegrund i relation till samhällets krav och förväntningar från patienter/brukare och anhöriga
 • visa ett etiskt förhållningssätt genom förståelse och respekt för andras argument
 • reflektera kring patientens/brukarens och anhörigas roll, förväntningar och krav på vård och omsorg.

Innehåll

- strategier och metoder för patient-/brukar- och anhörigorienterat förbättringsarbete, såsom co-design; co-creation, co-production och co-evaluation
- innebörder av patient-/brukare- och anhörigperspektiv i vård och omsorg och hur detta förändrats över tid
- personcentrerad vård/omsorg och dess etik och människosyn
- bemötande, kommunikation och ledarskap inom vård och omsorg
- vetenskapliga metoder för att belysa patient/brukar- och anhörigperspektivet

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av nätbaserad undervisning med campusförlagda tillfällen. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och reflekterande diskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av individuella inlämningsuppgifter och deltagande i nätbaserad diskussion.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid gruppdiskussioner via nätet.

Kurslitteratur

Bates, P., & Roberts, G. (2009). Bringing user experience to Healthcare Improvement. Oxon, UK: Radcliff publishing LtD.

Ekman, I. (Red). (2014.) Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund:Studentlitteratur.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.
Tillkommer vetenskapliga artiklar och lagtext.