student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Person-centered Care, Caring Approach and Communication, 7.5 credits
Kurskod:HPFK19
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-02-06
Reviderad av:Avdelningschef 2019-05-15
Gäller fr.o.m.:2019-09-30
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva innebörden av och förutsättningar för ett vårdande förhållningssätt och kommunikation i den samskapande omvårdnaden
  • beskriva principer för verbal och icke-verbal kommunikation

Färdighet och förmåga

  • tillämpa och reflektera över konsensusbegreppen i förhållande till vårdande förhållningssätt, kommunikation, patienten och närståendes perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa på ett vårdande förhållningssätt i mötet med patient och närstående samt reflektera över betydelsen av egna attityder och värderingar i mötet
  • reflektera över hur språk, kultur, makt och genus påverkar kommunikationen och mötet med människor

Innehåll

- personcentrerad omvårdnad
- samskapande omvårdnad
- vårdande förhållningssätt
- vårdande samtal
- kommunikation
- nedsatt kommunikationsförmåga och alternativa kommunikationsstrategier
- attityder och värderingar
- kritiskt förhållningssätt

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter, tillämpningsövningar samt filminspelning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, praktisk tillämpning samt inlämningsuppgifter.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier2 hpU/G
Praktisk tillämpning1,5 hpU/G
Inlämningsuppgifter1 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) KTC utgör 1,5 hp av kursens totala 7,5 hp.

Kurslitteratur

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Balzer Riley, J. (2017). Communication in Nursing. St. Louis: Elsevier

Dahlberg, K. & Ekman, I., (Red). (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm: Liber

Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.