student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng
Psychological Perspectives in Social Work, 15 credits
Kurskod:HPPK16
Fastställd av:Utbildningschef 2016-05-30
Reviderad av:Utbildningsrådet 2018-04-17
Gäller fr.o.m.:2019-01-20
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:SS2
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan kunna:

Kunskap och förståelse

  • översiktligt redogöra för psykologi som ämne, dess forskningstraditioner och vetenskapliga metoder
  • beskriva och kritiskt reflektera över relationen mellan individers sociala situation, levnads- och samhällsvillkor samt fysisk och psykisk hälsa i relation till psykologiska teorier och begrepp
  • redogöra för mellanmänsklig kommunikation i relation till socialpsykologiska teorier
  • redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och begrepp för förståelse av människan och hennes beteende i ett livsloppsperspektiv.

Färdighet och förmåga

  • identifiera och diskutera hur individens tankar, känslor och beteenden samspelar med varandra och med den sociala omgivningen
  • identifiera mänskliga reaktioner på svårigheter i livet och förklara dessa med psykologiska teorier och begrepp som grund för praktiskt bemötande
  • diskutera relationer och processer i grupper genom att tillämpa socialpsykologiska teorier och begrepp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta situationer.

Innehåll

- psykologiska teorier, metoder och forskning
- utvecklingspsykologi, utvecklingsekologi och utvecklingsavvikelser
- risk- och skyddsfaktorer
- psykologiska förklaringar för stress, stressfaktorer och kris
- socialpsykologiska begrepp och fenomen
- neuropsykologi
- emotion/motivation
- anknytning och mentalisering
- mellanmänsklig kommunikation
- förhållningssätt i yrkesrollen som socionom
- perception

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och arbeten individuellt och i grupp samt fältstudier, vilka förläggs i kommuner inom Jönköpings län.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, skriftlig individuell hemtentamina samt muntliga och skriftliga skrivuppgifter enskilt och i grupp.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen6 hpU/G/VG
Hemtentamen6 hpU/G/VG
Inlämningsuppgifter3 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier, grupparbeten och fältstudier av omfattningen 1 - 2 dagar.

Kurslitteratur

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.

Gren, M. (2010). Blyga och ängsliga barn (rapport nr 2010-3-9). Hämtat från http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-9

Hart, S., & Schwartz, R. (2010).
Från Interaktion till relation; om anknytningsteori. Stockholm: Liber.
Hilte, M. (2014).
Mindfulness i socialt arbete. Stockholm: Liber AB.

Hultén, A. (2010).
Ledsna barn (rapport nr 2010-3-7). Hämtat från http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-7

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011).
Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Janson, S. (2010).
Barn som utsätts för fysiska övergrepp (rapport nr 2010-3-10). Hämtat från http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-10

Kadesjö, B (2010). Barn som utmanar- barn med ADHD och andra beteendeproblem. (Rapport nr: 2010-3-6). Hämtat från http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-6

Karlsson, L. (2012).
Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Lennéer Axelson, B. (2010).
Förluster: om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och Kultur.

Mörk, E., Sjögren, A., & Svaleryd, H. (2014).
Hellre rik och frisk - Om familjebakgrund och barns hälsa.
Stockholm: SNS förlag. Hämtad från http:www.sns.se/sites/default/files/hellre-rik-och-frisk-inlaga-rev.pdf

Nordin-Olson, E. (2010).
Barn som tänker annorlunda - barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. 2010-3-8. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8.

Övrig litteratur upp till 100 sidor ingår.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Studier