student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 högskolepoäng
Practical Fundamentals In Nursing and Safety, 15 credits
Kurskod:HPRK19
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.:2019-04-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva omvårdnadsprocessens olika steg; planering, genomförande och utvärdering av omvårdnadshandlingar utifrån patientens normaltillstånd
 • beskriva hur vårdande förhållningssätt och omvårdnadshandlingar bidrar till säkerhet i samskapande omvårdnad
 • beskriva evidensbaserade omvårdnadshandlingar samt medicintekniska moment.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa omvårdnadsprocessen ur ett samskapande omvårdnadsperspektiv och upprätta omvårdnadsplan utifrån människans grundläggande behov
 • utifrån patientens perspektiv förstå och bedöma dennes behov och önskemål
 • använda redskap för teknik och informationshantering för att finna stöd för säkra omvårdnadsprocesser samt dokumentera omvårdnad enligt rådande lagar och författningar
 • genomföra omvårdnadshandlingar samt medicintekniska moment
 • identifiera och analysera etiska dilemman
 • tillämpa standardiserade metoder som stödjer säkerhet och kvalitet i omvårdnad
 • visa sådan lämplighet i professionskunskaper så att inte någon patient och/eller närståendes hälsa eller säkerhet riskeras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över hur samskapande omvårdnad påverkar omvårdnadsprocessens innehåll och utförande
 • reflektera över personcentrerad omvårdnad i relation till genomförda omvårdnadshandlingar
 • reflektera över hur standardisering och pålitlighet bidrar till säkerhet samt den egna rollens betydelse för att förhindra misstag
 • reflektera över egna såväl som allmänna attityder och värderingar i förhållande till etiska dilemman.

Innehåll

- personcentrerad omvårdnad
- omvårdnadsprocessens olika steg (bedömning, planering, genomförande och utvärdering)
- människans grundläggande behov
- klinisk bedömning
- omvårdnadshandlingar
- medicintekniska moment
- informatik
- etik
- säker vård

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, filminspelning, studieuppgifter, praktisk tillämpning på Kliniskt Träningscenter (KTC) samt verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, praktiskt prov, seminarier, inlämningsuppgifter, praktisk tillämpning samt verksamhetsförlagd utbildning.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Praktiskt prov3 hpU/G
Seminarier1 hpU/G
Inlämningsuppgifter1 hpU/G
Praktisk tillämpning3 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning3 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), vilket innebär praktisk tillämpning på Kliniskt Träningscenter (KTC) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utgör 10 hp av kursens totala 15 hp.


Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Arman, M., Dahlberg, K., Ekebergh, M., Rytterström, P., & Ranheim, A. (Red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Boman, L., & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.

Dahlberg, K. & Ekman, I. (Red.). (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm: Liber

Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken. Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Lund: Studentlitteratur.

Jahren Kristoffersen, N., Nordvedt, F., Skaug, E-A., Leksell, J., & Källström Karlsson, IL. (Red.). (2016). Praktiska grunder för omvårdnad. Stockholm: Liber.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.