student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Psykologi för sjuksköterskor, 4,5 högskolepoäng
Psychology, Nursing, 4.5 credits
Kurskod:HPSG18
Fastställd av:Utbildningsrådet 2017-10-03
Gäller fr.o.m.:2018-12-03
Version:1
Diarienummer:2017/4102 (313) Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:PS1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Psykologi

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för människans psykologiska utveckling och för centrala personlighetsteorier i relation till omvårdnad
  • redogöra för inre och yttre drivkrafter av betydelse för mänskligt beteende
  • redogöra för relationer mellan psykologiska faktorer och hälsa, sjukdom samt välbefinnande
  • redogöra för krisers förlopp och bemötandets betydelse för människor i kris
  • redogöra för neurologiska och biologiska aspekter av betydelse för mänskliga beteende.

Färdighet och förmåga

  • använda psykologiska teorier och begrepp på frågeställningar/situationer inom det egna yrkesområdet.

Innehåll

- personlighets- och utvecklingspsykologi
- kognitiv psykologi
- neuropsykologi
- motivationspsykologi
- emotionspsykologi
- hälsopsykologi
- krispsykologi

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt uppgifter som bearbetas gruppvis.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, skriftlig inlämningsuppgift och seminarier.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig inlämningsuppgift1 hpU/G/VG
Seminarier0 hpU/G

Kurslitteratur

Wiklund Gustin, L. (2015). Psykologi för sjuksköterskor. Studentlitteratur: Lund.

Dessutom tillkommer ca 100 sid. enligt kursansvarigs anvisningar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.