student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet, 7,5 högskolepoäng
Palliative Care and Co-production of Care in Home Care settings, 7.5 credits
Kurskod:HPSS20
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-19
Reviderad av:Avdelningschef 2019-11-04
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:2
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad.
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1F
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
 • redogöra för centrala begrepp inom normalt åldrande samt identifiera olika sjukdomstillstånd inom geriatrik och äldrepsykiatri
 • identifiera, beskriva och utvärdera omvårdnadsinterventioner vid demenssjukdom
 • redogöra för samskapande omvårdnad vid avancerad hemsjukvård samt vid livets slutskede
 • beakta kultur och genusperspektiv i samband med vård i hemmet.

Färdighet och förmåga

 • kritiskt granska och reflektera över kunskapsstöd och nationella riktlinjer vid vård i livets slutskede
 • integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer vid vård i hemmet
 • medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar vid avancerad hemsjukvård samt vård i livets slutskede
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra och utvärdera kvalificerade uppgifter
 • tillämpa samverkan i team för och med personer i livets slutskede med fokus på etik, vårdpolicy och vårdorganisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över den egna rollen som distriktssköterska vid möte med personen i dess livsmiljö
 • möta personen och dennes familj med lyhördhet, ärlighet och bekräftelse.

Innehåll

- gerontologi, geriatrik och psykogeriatik
- omvårdnad vid demenssjukdom
- lagar och författningar som rör hemsjukvård samt delegering
- medicinteknik vid vård i hemmet
- sammanhållen vårdplan
- palliativ vård och kunskapsstöd, nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister
- symtomlindring i livets slutskede med fokus på smärta, illamående, trötthet, andnöd och ångest
- teamsamverkan
- vetenskaplig design

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet med campusträffar i form av föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier samt tillämpningsövningar vid kliniskt träningscentrum (KTC).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Dessutom krävs avslutad kurs Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av två individuella skriftliga uppgifter som redovisas vid seminarier, klinisk examination samt en paruppgift.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuella skriftliga uppgifter4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Klinisk examination1 hpU/G
Seminiarier1 hpU/G
Paruppgift inkl vetenskaplig design1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H. (ref:red_t) (2017). Omvårdnad & Äldre. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Björngren- Cuandra, C. (2010). Omvårdnad i mångkulturella rum – frågor om kultur, etik och reflektion. Lund: Studentlitteratur.

Drevenhorn, E. (2017). Hemsjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod- Från idé till färdigt examens-
arbeten
. Lund: Studentlitteratur.

Strang, P., & Beck-Friis, B. (2012). Palliativ medicin och vård. Stockholm: Liber.

Ternstedt, B.M., Henoch, I., Österlind, J., & Andershed, B. (2017).
De 6 s:n: en modell för personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.