student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Psykologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Psychology, basic course, 7.5 credits
Kurskod:HPYG16
Fastställd av:Utbildningschef 2016-03-08
Reviderad av:Utbildningsrådet 2017-09-21
Gäller fr.o.m.:2017-11-06
Version:2
Diarienummer:2017/03599-313 Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:PS1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Psykologi

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för människans normala psykologiska utveckling och för centrala personlighetsteorier
  • redogöra för motivationella och socialpsykologiska faktorer av betydelse för mänskligt beteende
  • redogöra för relationer mellan psykologiska faktorer och hälsa, sjukdom samt välbefinnande
  • redogöra för krisers förlopp och bemötandets betydelse för människor i kris
  • beskriva mänskligt beteende ur ett biopsykosocialt perspektiv
  • beskriva neurologiska strukturer av betydelse för mänskligt beteende
  • översiktligt beskriva psykologiska forskningstraditioner och metoder.

Färdighet och förmåga

  • applicera psykologiska teorier på frågeställningar/situationer inom det egna yrkesområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över människosyn speglade i olika psykologiska perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar
- psykologiska forskningstraditioner och metoder
- neuropsykologi
- personlighets- och utvecklingspsykologi
- kognitiv psykologi
- socialpsykologi
- hälsopsykologi
- perceptionspsykologi
- motivationspsykologi
- emotionspsykologi
- krispsykologi.

Undervisningsformer

Studierna genomförs i form av föreläsningar, seminarier, uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp samt gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom skriftliga individuella tentamina och skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinator är adjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier och bearbetningar i grupp.

Kurslitteratur

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Lennéer Axelson, B. (2010). Förluster. Om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och Kultur.

Dessutom tillkommer ca 100 sid. enligt kursansvarigs anvisningar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.