student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, 7,5 högskolepoäng
Advanced Nursing Science, 7.5 credits
Kurskod:HSAR29
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.:2019-08-19
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva specialistsjuksköterskans roll, ledande funktion och arbetsområde relaterat till lagar, författningar, riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter
 • ingående beskriva specialistsjuksköterskans omvårdnad utifrån patient och närstående perspektiv
 • visa kunskap och insikt om kvalitet och säkerhet inom specialistsjuksköterskans omvårdnad med stöd av kärnkompetenser
 • ingående redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt kunna relatera dessa till lämpliga datainsamlings och analysmetoder.

Färdighet och förmåga

 • genomföra samtal med personer samt analysera dessa utifrån ålder, kön, identitet och sociokulturella förhållanden i förhållande till mänskliga rättigheter
 • genomföra observationer och intervjuer, samt analysera och sammanställa resultat
 • kritiskt reflektera över professionens vetenskapliga grund och se sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt
 • självständigt och systematiskt planera och genomföra sökstrategier och informationssökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga, genom att använda reflektion som en metod i sitt arbete
 • identifiera och kritiskt reflektera över etiska aspekter på forsknings- och förbättringsarbete utifrån specialistsjuksköterskans profession.

Innehåll

- specialistsjuksköterskans arbetsområde, yrkesfunktion och ledarskap
- fördjupning inom ämnet omvårdnad och dess konsensusbegrepp
- fördjupning utifrån kärnkompetenser i relation till specialistsjuksköterskans yrkesfunktion
- författningar, lagar, riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter relevant för specialistsjuksköterskans arbetsområde
- fördjupning avseende vetenskapligt arbetssätt (datainsamling och databearbetning) inom kvalitativ och kvantitativ metod

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och studieuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell tentamen samt seminarier och inlämningsuppgifter.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen inkl. vetenskaplig metod 2,5 hp3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier inkl. vetenskaplig metod 1 hp1,5 hpU/G
Inlämningsuppgifter inkl. vetenskaplig metod 1 hp2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Björk, J. (2011). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Stockholm: Liber.

Edberg, A.K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, F., & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

FN:s konvention om barnets rättigheter. Tillgänglig via unicef.se/barnkonventionen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillänglig via www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Tillgänglig via www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/


Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska. Tillgänglig via www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Barnsjukskoterska/’
www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/


Polit, D.F., & Beck, C.T (2016). Nursing Research Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott Williams and Wilkins.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.


Söderbäck, M. (2013). Barns och ungas rätt i vården. Tillgänglig via www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/11/Barn_och_ungas_ratt_i_varden.pdf

Tillkommer lagar, författningar samt vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.