student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Clinical Pathology, Diagnostics and Medical Treatment, Basic Course, 7.5 credits
Kurskod:HSDK11
Fastställd av:Utbildningsrådet 2011-02-21
Reviderad av:Avdelningschef 2016-08-24
Gäller fr.o.m.:2016-10-03
Version:5
Diarienummer:HHJ 2016/02948
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Medicinska området
Ämnesgrupp:ME1
Fördjupning:G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom området nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och förklara vanliga sjukdomars patofysiologiska utveckling och medicinska behandling.

Innehåll

- hjärt-kärlsjukdomar
- lungsjukdomar
- neurologiska sjukdomar
- njursjukdomar
- mag-tarmsjukdomar
- muskel- och skelettsjukdomar
- blodsjukdomar
- endokrina sjukdomar
- tumörsjukdomar

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången grundkurs i Anatomi och fysiologi, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.
Examinator
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Andersson, R., Jeppsson, B., & Rydholm, A. (2012). Kirurgiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Henriksson, O., & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Studier