student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 högskolepoäng
Social Work, the Profession and Context of Social work, 15 credits
Kurskod:HSPG19
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-10-08
Gäller fr.o.m.:2019-01-21
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:SS2
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs 1
  • beskriva centrala begrepp, teorier och perspektiv inom vetenskapsområdet socialt arbete
  • redogöra för beteendevetenskapliga teorier relaterade till arbete i grupp
  • redogöra för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i relation till socialt arbete.
Delkurs 2
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och perspektiv samt utveckling inom vetenskapsområdet socialt arbete
  • redogöra för hur socialt arbete kan organiseras och bedrivas på individ- och gruppnivå med hänsyn till olika livsvillkor och behov.

Färdighet och förmåga

Delkurs 1
  • diskutera professionsetik och mänskliga rättigheter kopplat till socialt arbete.
Delkurs 2
  • föra en kritisk diskussion där det sociala arbetets teori- och perspektivval relateras till problematik som berör individer och/eller grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs 1
  • reflektera kring eget etiskt förhållningssätt och värdegrund i relation till socialt arbete.
Delkurs 2
  • visa insikt i betydelsen av och förmåga till teamarbete och samverkan.

Innehåll

Delkurs 1
- mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- etik i socialt arbete
- socialarbetarens roll och funktion
- kommunikation och samspel i grupp
- teorier och begrepp inom socialt arbete

Delkurs 2
- det sociala arbetets utveckling och föränderlighet nationellt och internationellt
- beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och juridiska begrepp, teorier och perspektiv inom socialt arbete
- ojämlikhet, salutogena perspektiv och empowerment i förhållande till brukare/klient
- introduktion i vetenskapligt skrivande samt biblioteksinformation med artikelsökning
- organisering av socialt arbete
- introduktion av hur socialt arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå med barn, ungdomar, familjer, äldre, missbruk, funktionsnedsättning och fattigdom som exempel

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Fältstudier förläggs i kommuner i Jönköpings län.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 1 examineras i form av en individuell skriftlig tentamen.

Dessutom examineras en gruppuppgift muntligt, med skriftligt underlag vid ett seminarium samt en gruppuppgift muntligt vid ett seminarium.


Delkurs 2 examineras i form av en individuell skriftlig tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en skriftlig inlämningsuppgift i grupp som redovisas vid seminarium.

Dessutom ingår en muntlig redovisning av fältstudieuppgift.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 17,5 hpU/G/VG
Delkurs 27,5 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Akademikerförbundet SSR. (2011). Etik i socialt arbete, etisk kod för socialarbetare (elektronisk).Tillgänglig via
http:www.socionomauktorisation.se/yrkesetiska-riktlinjer/

Ander, B., Abrahamsson, A. & Gerdner, A. (2015). Changing arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns.
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol.32, s.427-441.

Bie, K. (2009).
Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups.

Börjesson, U., Bengtsson, S., & Cedersund, E. (2014). ”You Have to Have a Certain Feeling for This work” Exploring Tacit Knowledge in Elder Care. SAGE open, April-June 2014:1-9.

Eide, T., & Eide, H. (2006).
Kommunikation i praktiken; relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber.

Lennéer-Axelson, B., & Thylefors, I. (2005).
Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Meeuwisse, A., Sunesson, S., & Swärd, H. (Red.). (2015).
Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Morén, S. (2015).
Undran inför socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur.

Nilsson, B., & Waldemarsson, A-K. (2016).
Kommunikation: samspel mellan människor. Stockholm: Natur och Kultur.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013).
Etikboken. Etik för vårdande yrke//n. Lund: Studentlitteratur.


Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Studier