student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Social- and Welfare Policy, 7.5 credits
Kurskod:HSSK10
Fastställd av:Utbildningschef 2013-05-20
Reviderad av:Utbildningsrådet 2018-09-04
Gäller fr.o.m.:2018-08-27
Version:5
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:SS2
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva det svenska välfärdssystemet, dess utveckling och innehåll samt jämföra det svenska välfärdssystemets karakteristika med internationella välfärdssystem
  • redogöra för människors sociala situation och levnadsvillkor i relation till det svenska välfärdssystemet
  • redogöra översiktligt för beslutsordning inom statlig och kommunal organisation samt ärendeprocesser inom kommunförvaltning.

Färdighet och förmåga

  • identifiera och diskutera betydelsen av olika samhällsfaktorer bakom den svenska välfärdsstatens framväxt
  • urskilja olika socialpolitiska utmaningar och diskutera dess betydelse för den nutida utvecklingen av olika välfärdssystem med tyngdpunkt på det svenska välfärdssystemet
  • förklara samband mellan samhällsförhållanden, levnadsvillkor och socialpolitiska utmaningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • jämföra och reflektera över skilda välfärdssystem och hur dessa påverkar det sociala arbetet.

Innehåll

Kursen behandlar:
- den svenska välfärdsstatens framväxt
- det nutida svenska välfärdssystemet och dess relation till olika gruppers levnadsbetingelser samt välfärdens ojämlika fördelning
- välfärdssystemets framtida förändringar och utmaningar såsom demografisk utveckling, medborgarskap, marknadisering
- introduktion av det svenska socialförsäkringssystemet i ett samhällsperspektiv
- fattigdom i dagens samhälle i ett nationellt och internationellt perspektiv
- jämförelse mellan olika välfärdssystem i ett internationellt perspektiv
- svenska stats- och kommunförvaltning och politisk organisation samt EU:s organisation och funktion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, en individuell inlämningsuppgift och en inlämningsuppgift i grupp.

Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier, grupparbeten och fältstudier av omfattningen 1 dag.

Kurslitteratur

Daly, M. (2011). Welfare. Cambridge: Policy Press.

Swärd, H., Edebalk, P.G., & Wadensjö, E. (2013). Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer kontroverser, perspektiv. Liber.

Ett skönlitterärt verk med socialpolitisk anknytning och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Övriga läromedel

Jönköpings Högskolebibliotek. Sök- och skrivhjälp. [Hämtad 2014-04-08]. http:// hj.se/bibl/sok---skrivhjalp.html