student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Social- and Welfare Policy, 7.5 credits
Kurskod:HSSK19
Fastställd av:Utbildningsrådet 2019-01-29
Reviderad av:Avdelningschef 2019-05-21
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:2
Diarienummer:Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:SS2
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva det svenska välfärdssystemet, dess utveckling och innehåll samt jämföra det svenska välfärdssystemets karakteristika med internationella välfärdssystem
 • redogöra för människors sociala situation och levnadsvillkor i relation till det svenska välfärdssystemet
 • redogöra översiktligt för beslutsordning inom statlig och kommunal organisation samt ärendeprocesser inom kommunförvaltning
 • redogöra för grundläggande kvalitativ vetenskaplig metod.

Färdighet och förmåga

 • identifiera och diskutera betydelsen av olika samhällsfaktorer bakom den svenska välfärdsstatens framväxt
 • urskilja olika socialpolitiska utmaningar och diskutera dess betydelse för den nutida utvecklingen av olika välfärdssystem med tyngdpunkt på det svenska välfärdssystemet
 • förklara samband mellan samhällsförhållanden, levnadsvillkor och socialpolitiska utmaningar
 • söka och kritiskt bedöma vetenskapliga artiklar och böcker med relevans för det sociala arbetet
 • tillämpa vetenskaplig metod för datainsamling med fokus på kvalitativ intervju.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • jämföra och reflektera över skilda välfärdssystem och hur dessa påverkar det sociala arbetet
 • reflektera över betydelsen av vetenskapligt förhållningssätt rörande det sociala arbetet.

Innehåll

- den svenska välfärdsstatens framväxt
- det nutida svenska välfärdssystemet och dess relation till olika gruppers levnadsbetingelser samt välfärdens ojämlika fördelning
- välfärdssystemets framtida förändringar och utmaningar såsom demografisk utveckling, medborgarskap, marknadisering
- introduktion av det svenska socialförsäkringssystemet i ett samhällsperspektiv
- fattigdom i dagens samhälle i ett nationellt och internationellt perspektiv
- jämförelse mellan olika välfärdssystem i ett internationellt perspektiv
- svenska stats- och kommunförvaltning och politisk organisation samt EU:s organisation och funktion
- informationssökning
- granskning av vetenskapliga artiklar och böcker med relevans för det sociala arbetet
- vetenskaplig kvalitativ metod

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av skriftlig tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter individuellt och i grupp samt fältstudier.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
Seminarier0,5 hpU/G
Fältstudieuppgift1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid fältstudier.

Kurslitteratur

Bengtsson, T., & Scott, K. (2011). Population Aging and the Future of the Welfare State: The Example of Sweden. Population and Development Review. 37, 158 - 170.

Swärd, H., Edebalk, P.G., & Wadensjö, E. (2013). Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer kontroverser, perspektiv. Stockholm: Liber.

Trygged, S., & Righard, E. (Ed). (2019). Inequalities and migration: challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur.

Ett skönlitterärt verk med socialpolitisk anknytning och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.