student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng
Social Science in Social Work, 15 credits
Kurskod:HSVK10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2013-12-02
Reviderad av:Avdelningschef 2016-03-07
Gäller fr.o.m.:2016-03-07
Version:8
Diarienummer:2016/1068 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:SS2
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och jämföra grundläggande sociologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, begrepp och teorier som har särskild betydelse för att förstå sociala livsvillkor och uppkomsten av sociala problem
  • redogöra för centrala samhällsförändringar som har betydelse för sociala förändringar och social utsatthet
  • redogöra för hur marginalisering och utanförskap i samhället kan relateras till föreställningar om normer och normalitet
  • redogöra för individers och gruppers skilda levnadsvillkor och sociala positioner och identiteter och relatera dessa till socialt arbete.

Färdighet och förmåga

  • använda sociologiska och andra samhällsvetenskapliga perspektiv, begrepp och teorier för att identifiera och förklara sociala villkor och utmaningar i det nutida samhället
  • identifiera sociala processer och kategoriseringar som påverkar individers och gruppers sociala villkor i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över de egna värderingarnas betydelse i socialt arbete med individer i socialt utsatta positioner och utifrån individers och gruppers skilda livsvillkor
  • diskutera den egna personliga och professionella utvecklingen i relation till socionomyrket och det sociala arbetet.

Innehåll

Kursen behandlar:
- grundläggande sociologiska och samhällsvetenskapliga begrepp och teorier utifrån ett mikro- och makroperspektiv
- sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering
- teoretiska perspektiv på genus, ålder, etnicitet, HBTQ, funktionshinder och klass
- vardagsliv och socialt samspel kopplat till individer och grupper
- mekanismer som genererar ojämlikheter mellan människor
- olika målgrupper med fokusering på barn och ungdom
- terminsreflektion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier vilka förläggs i kommuner inom Jönköpings län.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell, skriftlig tentamen och en gruppuppgift med anknytning till fältstudier som redovisas skriftligt och muntligt vid ett seminarium, samt en skriftlig examination av ett individuellt paper. Dessutom ingår en skriftlig individuell terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Perspektiv, teori och begrepp9 hpU/G/VG
Marginalisering, utanförskap, normer och normalitet6 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier, grupparbeten och fältstudier av omfattningen 1 - 2 dagar.

Kurslitteratur

Borell, K. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för statligt stöd för trossamfund.
Giddens, A. (2014). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.
Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerup.
Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur.
Vetenskapliga artiklar och/eller bokkapitel tillkommer.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Övriga läromedel
Jönköpings Högskolebibliotek. Citera och referera. [Hämtad 2015-02-11]. http://www.bibl.hj.se/doc/5720
Studier