student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 högskolepoäng
Applied physiology and anatomy in nursing, 3 credits
Kurskod:HTAK18
Fastställd av:Utbildningsrådet 2017-10-03
Gäller fr.o.m.:2018-11-05
Version:1
Diarienummer:2017/4143 (313) Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Färdighet och förmåga

  • relatera bakomliggande fysiologi till patientnära arbete och praktiska moment
  • tillämpa ett vårdande förhållningssätt i samband med praktiska moment inom patientnära tillämpad fysiologi och anatomi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över ditt egna vårdande förhållningssätt i mötet med patienten
  • reflektera över genomförande av praktiska moment och dess betydelse för patienten.

Innehåll

- praktiska moment inom cirkulation, respiration, urinvägar, mag- och tarmsystem och rörelseapparat
- handhygien
- HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av tillämpningsövningar på kliniskt träningscenter (KTC).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras i form av praktiska tillämpningsmoment på kliniskt träningscenter (KTC).

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Praktisk tillämpning3 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 3 hp av kursens totala 3 hp.

Kurslitteratur

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Boman, L. & Wikström, L. (2014). Medicinsk teknik – Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.

Feneis, H. (2006). Anatomisk bildordbok. Stockholm: Liber AB.
eller
Netter, F.H. (2015). Atlas der Anatomie, deutsche übersetzung von Roland Mühlbauer. Munchen: Elsevier.

Tortora, G. J., & Derickson, B. (2014). Introduction to the Human Body. Hoboken: Wiley.
eller
VanPutte, C. L. (2016). Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology. New York: McGraw Hill Higher Education.

Vårdhandboken. (u.å). Vårdhandboken. Hämtad från http://www.vardhandboken.se/

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.