student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Theory of Science and Scientific Method, 15 högskolepoäng
Theory of Science and Scientific Method, 15 credits
Kurskod:HTSR25
Fastställd av:Utbildningsrådet 2015-02-16
Reviderad av:Avdelningschef 2019-03-19
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:5
Diarienummer:Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • ingående beskriva kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt
 • redogöra för lämpliga kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt en kombination av dessa metoder för olika typer av vetenskapliga frågeställningar
 • jämföra design, datainsamlings- och analysmetoder relaterade till olika forskningsmetoder
 • redogöra för forskningsetiska problemställningar i samband med olika forskningsansatser
 • förklara vad som utmärker validitet och reliabilitet respektive tillförlitlighet och trovärdighet i kvantitativa respektive kvalitativa studier.

Färdighet och förmåga

 • under handledning genomföra studier med olika forskningsmetoder (kvalitativa, kvantitativa och kombination av dessa metoder)
 • tillämpa beskrivande och analytisk statistik
 • genomföra intervjuer och analysera data enligt kvalitativ forskningsansats
 • sammanställa och redovisa resultat från studier med kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt en kombination av dessa metoder
 • tillämpa etiska krav som ställs på forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och diskutera olika vetenskapsteoretiska synsätt i förhållande till vetenskaplig metod
 • värdera och bedöma möjligheten att applicera olika vetenskapliga metoder med hänsyn till valda vetenskapliga frågeställningar
 • värdera kvaliteten av vetenskapliga studier med kvantitativ respektive kvalitativ forskningsansats samt av de slutsatser som genereras.

Innehåll

Forskningens filosofiska grunder och vetenskapsteoretiska synsätt
- vetenskapsteoretiska synsätt
- kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
- forskningsetik
Forskningsmetoder
- forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder
- forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder
- insamling, bearbetning och redovisning av data genom att använda kvantitativa, kvalitativa eller kombinerade metoder

Undervisningsformer

Kursen genomförs som en distanskurs via nätet.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Delkurs 1. Forskningens filosofiska grund och vetenskapsteoretiska synsätt, 3 hp
En skriftlig inlämningsuppgift i grupp.
Delkurs 2. Kvantitativa vetenskapliga metoder, 5 hp
Två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3. Kvalitativa vetenskapliga metoder, 5 hp
En skriftlig inlämningsuppgift i grupp, samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 4. Projektplan, 2 hp
Dessutom ingår en inlämning och presentation av projektplan som belyser en kvalitativ, kvantitativ eller kombinerad forskningsmetod.
Examinator
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Forskningens filosofiska grunder och vetenskapsteor. synsätt3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Kvantitativa vetenskapliga metoder5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Kvalitativa vetenskapliga metoder5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Projektplan2 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur

American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, D.C.: The Association cop.

Brinkmann, S. & Kvale, S. (2018). Doing interviews. Thousand oaks: SAGE (E-book).

Chalmers, A. (2013). What is This Thing Called Science? Maidenhead: Open university press.

Creswell, J.W. (2018). Research design. London: SAGE Publications Inc.

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock'n' roll. Los Angeles: London: Sage.

Gustavii, B. (2017). How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press.

Oliver, P. (2010). The Student’s Guide to Research Ethics. United Kingdom: Open University Press.

Portney, G. L., & Watkins, M. (2013). Foundations of Clinical Research. United Kingdom: Pearson Education.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.
Ytterligare litteratur tillkommer utifrån vald forskningsansats samt vetenskapliga artiklar.