student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 högskolepoäng
Activity and Development throughout Life, 30 credits
Kurskod:HUGK10
Fastställd av:Utbildningsrådet 2019-10-15
Gäller fr.o.m.:2020-01-20
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för rehabilitering/Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Vård (75%) och medicinska området (25%)
Ämnesgrupp:TR1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
 • beskriva och förklara människans grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på rörelseapparat och nervsystem
 • visa förståelse för styrningen av det svenska välfärdssystemet och lagstiftning som är av betydelse för utförande av aktivitet i vuxenlivet
 • redogöra för innebörden i och diskutera begreppen normalitet och marginalisering i förhållande till aktivitet och delaktighet i vuxenlivet
 • redogöra för psykologiska faktorer av betydelse för utförande av aktivitet i vuxenlivet.
Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp
 • beskriva barn och ungdomars motoriska utveckling
 • redogöra för barn och ungdomars psykologiska utveckling
 • redogöra för neurologiska och biologiska aspekter av betydelse för barns utförande av aktivitet
 • visa förståelse för styrningen av det svenska välfärdssystemet och lagstiftning som är av betydelse för barn och ungdomars utförande av aktivitet
 • redogöra för innebörden i och diskutera begreppen normalitet och marginalisering i förhållande till barn och ungdomars aktivitet och delaktighet i samhället.
Delkurs: Äldre, 7,5 hp
 • beskriva det biologiska, psykologiska och sociala åldrandet
 • visa förståelse för styrningen av det svenska välfärdssystemet och lagstiftning som är av betydelse för äldre personers utförande av aktivitet
 • redogöra för och diskutera begreppen normalitet och marginalisering i förhållande till äldre personers aktivitet och delaktighet i samhället.

Färdighet och förmåga

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
 • tillämpa kommunikations- och socialpsykologiska teorier på grupprocesser och kommunikation
 • relatera psykologiska teorier och begrepp till hälsa, välbefinnande och utförande av aktivitet i vuxenlivet
 • relatera kroppsliga strukturer och funktioner till utförande av aktivitet i vuxenlivet
 • tillämpa arbetsterapeutiska teorier och modeller tillsammans med relaterad kunskap för att förklara utförandet av aktivitet i vuxenlivet.
Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp
 • relatera psykologiska teorier och begrepp till barn och ungdomars hälsa, välbefinnande och utförande av aktivitet
 • relatera barns och ungdomars motoriska utveckling till utförande av aktivitet
 • visa medvetenhet om hur aktivitet påverkar/kan påverka barns och ungdomars motoriska, psykologiska och sociala utveckling
 • tillämpa arbetsterapeutiska teorier och modeller tillsammans med relaterad kunskap för att förklara barns och ungdomars utförande av aktivitet.
Delkurs: Äldre, 7,5 hp
 • tillämpa kunskap om faktorer som kan inverka på ett hälsosamt åldrande och dess betydelse för äldre personers utförande av aktivitet
 • relatera psykologiska teorier och begrepp till äldre personers hälsa, välbefinnande och utförande av aktivitet
 • tillämpa arbetsterapeutiska teorier och modeller tillsammans med relaterad kunskap för att förklara äldre personers utförande av aktivitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
 • reflektera över egen människosyn i relation till utförande av aktivitet i vuxenlivet
 • visa insikt om hur attityder och värderingar i samhället påverkar vuxna personers utförande av aktivitet.
Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp
 • reflektera över egen människosyn i relation till barns och ungdomars utförande av aktivitet
 • visa insikt om hur attityder och värderingar i samhället påverkar barn och ungdomars utförande av aktivitet.
Delkurs: Äldre, 7,5 hp
 • reflektera över egen människosyn i relation till äldre personers utförande av aktivitet
 • visa insikt om hur attityder och värderingar i samhället påverkar äldre personers utförande av aktivitet.

Innehåll

Vuxenlivet, 15,0 hp

- arbetsterapeutiska teorier och modeller
- kroppens organsystem samt tillhörande terminologi, med tonvikt på rörelseapparat och nervsystem
- det svenska välfärdssystemet
- grundläggande lagstiftning
- genus, etnicitet, klass och kultur
- hälsopsykologi inklusive stress, coping och kris
- kognitiv psykologi inklusive perception, minne och tankeprocesser
- personlighetspsykologi och psykologiska huvudperspektiv
- socialpsykologi inklusive grupprocesser och samverkan

Barn och ungdomar, 7,5 hp

- arbetsterapeutiska teorier och modeller
- grundläggande lagstiftning
- genus, etnicitet, klass och kultur
- hälsopsykologi inklusive stress, coping och kris
- kroppens organsystem samt tillhörande terminologi, med tonvikt på rörelseapparat och nervsystem
- motivation
- neuropsykologi
- utvecklingspsykologi – människans livslopp med fokus på barns utveckling

Äldre, 7,5 hp

- arbetsterapeutiska teorier och modeller
- biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande
- demografi
- faktorer som påverkar åldrandet och utförandet av aktivitet
- introduktion till gerontologi
- livsloppsperspektivet
- det svenska välfärdssystemet
- grundläggande lagstiftning
- utanförskap i relation till aktivitet
- genus, etnicitet, klass och kultur
- normer, grupper, processer

Undervisningsformer

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Delkurs: Äldre, 7,5 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgått 30 hp från arbetsterapeutprogrammet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Vuxenlivet, 15 hp
Delkursen examineras i form av individuell muntlig examination i grupp. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Barn och ungdomar, 7,5 hp
Delkursen examineras i form av individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Äldre, 7,5 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Vuxenlivet - individuell muntlig examination i grupp9 hpA/B/C/D/E/FX/F
Vuxenlivet - reflektionsuppgifter och seminarier6 hpU/G
Barn och ungdomar - individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Barn och ungdomar - reflektionsuppgifter och seminarier2,5 hpU/G
Äldre - individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Äldre - reflektionsuppgifter och seminarier2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Lennér Axelsson, B. (2010). Förluster. Om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur & Kultur.

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik Integration och inklusion i det moderna samhället. Köpenhamn: Studentlitteratur.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

Tortora, G. J., Derrickson, B. (2014). Introduction to the Human Body. Hoboken: Wiley.
eller
VanPutte, C., Regan, J., Russo, A., & Seeley, R. (2019). Seeley's Essentials of anatomy & physiology. New York: McGraw-Hill Education.

samt en av nedanstående anatomiböcker:
Feneis, H. (2006). Anatomisk bildordbok. Stockholm: Liber AB.
eller
Netter, F.H. (2015). Atlas der Anatomie, deutsche übersetzung von Christian M. Hammer.
Munchen: Elsevier GmbH.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.


Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Delkurs: Äldre, 7,5 hp
Blomqvist, K., Edberg, A-K., Wijk, H., & Ernst Bravell, M. (Eds.). (2017). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur.

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Ernsth Bravell, M. (Red.). (2013). Äldre och åldrande. Grundbok i Gerontologi. Malmö: Gleerups.
Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Sidan uppdaterad 2013-06-17