student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning primärvård och hemsjukvård, 7,5 högskolepoäng
Clinical Placement within the field of Primary Care and Home Care, 7.5 credits
Kurskod:HVPR20
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.:2020-03-30
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • på ett fördjupat sätt redogöra för samskapande omvårdnad samt betydelse av närstående och familjeperspektiv inom distriktssköterskans verksamhetsområde
 • visa fördjupad kunskap för distriktssköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård.

Färdighet och förmåga

 • genomföra tvärprofessionell samverkan inom distriktssköterskans verksamhetsområde
 • självständigt observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov hos patienter och närstående samt tillämpa samskapande omvårdnad inom distriktssköterskans verksamhetsområde
 • självständigt genomföra stöd och rådgivning för att stärka personens hälsa och välbefinnande
 • självständigt planera, leda och utvärdera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård
 • självständigt initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande omvårdnad i samverkan med patient och närstående
 • självständigt observera och bedöma samt vid behov vidta åtgärder för att främja hälsa samt förhindra ohälsa och sjukdom
 • självständigt utföra hälsoundersökningar, kliniska bedömningar och fatta beslut med hänsyn till etiska aspekter inom primärvård och hemsjukvård
 • bedöma och värdera möjligheter eller hinder för användning av informationssystem inom primärvård och hemsjukvård
 • visa sådan lämplighet i professionskunskaper så att inte någon patient eller närståendes hälsa eller säkerhet riskeras
 • kritiskt granska den kliniska verksamheten och den professionella utvecklingen och tillämpa kunskap om förbättringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga genom att använda reflektion som en metod i sitt arbete
 • visa ett etiskt förhållningsätt i relation till patient och närstående
 • reflektera över och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt tillämpa aktuell vetenskaplig forskning inom primärvård och hemsjukvård.

Innehåll

- hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande omvårdnadsarbete
- primärvårdens och hemsjukvårdens organisation och arbetssätt
- hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationsverksamhet
- kliniska bedömningar och beslutsfattande utifrån distriktssköterskans arbetsområde
- metoder för kritiskt reflekterande förhållningsätt i vårdande

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift som redovisas vid ett seminarium. Som underlag för examinationen ingår även handledarens bedömning av studenten i de verksamhetsförlagda studierna.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift1 hpU/G
Seminarium0,5 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning6 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 160 timmar.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning

Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Bökberg, C. (Red.). (2013). Omvårdnad i primärvården. Lund: Studentlitteratur.

Edberg A-K., Ehrenberg A., Friberg F., Wallin L., Wijk H., & Öhlén J. (Red.). (2014). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Holm Ivarsson B. (2014). Sjukdomsförebyggande metoder - samtal om levnadsvanor. Stockholm: Natur & Kultur.

Rössner,S., Egger, G., & Binns, A. (2014). Levnadsvanor en klinisk handbok. Lund:
Studentlitteratur.

Svanström, L. (2012). En introduktion till Folkhälsovetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Willman, A., & Gustafsson, B. (2015). Hälsofrämjande omvårdnad - Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa. Lund: Studentlitteratur.

Tillkommer lagar och författningar samt vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Sidan uppdaterad 2013-06-17