student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng
Clinical Placement within the field of School Nursing and Child Health Care, 7.5 credits
Kurskod:HVSR20
Fastställd av:Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.:2019-08-26
Version:1
Diarienummer:Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Vård
Ämnesgrupp:OM1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om de olika professionernas funktion inom elevhälsa och barnhälsovård samt samverkande organ i samhället
 • redogöra och visa förståelse för hälsoproblem bland barn och ungdomar i relation till samhälleliga och etiska aspekter.

Färdighet och förmåga

 • självständigt tillämpa teorier och metoder i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet bland barn och ungdomar samt deras familjer
 • självständigt utföra hälsokontroller, hälsosamtal samt medverka vid vaccinationer
 • självständigt planera, initiera, leda, genomföra och utvärdera hälsofrämjande omvårdnadsarbete i samverkan med barn, ungdomar och deras familjer
 • identifiera, bedöma, hantera hälsorisker och avvikelser samt vid behov utforma vård och stöd i samverkan med barn, ungdomar, familj och berörda samhällsorgan
 • bedöma och värdera möjligheter eller hinder för användning av informationssystem inom barnhälsovård och elevhälsa
 • identifiera former för kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete
 • visa sådan lämplighet i professionskunskaper så att inte något barns/ungdoms och familjs hälsa eller säkerhet riskeras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga i relation till barn, ungdomar och familjer
 • analysera och kritiskt reflektera över etiska aspekter i relation till barn, ungdomar och deras familjer
 • arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett professionellt förhållningssätt i relation till barn, ungdomar och deras familjer
 • reflektera över och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt tillämpa aktuell vetenskaplig forskning inom barnhälsovårdens- och elevhälsans område.

Innehåll

- hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsarbete med barn och ungdom
- barnhälsovårdens och elevhälsans organisation och arbetssätt
- hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationsverksamhet
- kliniska bedömningar och beslutsfattande
- metoder för ett kritiskt reflekterande förhållningsätt i hälsofrämjande omvårdnad

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagd utbildning och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift som redovisas vid ett seminarium. Som underlag för examinationen ingår även handledarens bedömning av studenten i de verksamhetsförlagda studierna.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium0,5 hpU/G
Inlämningsuppgift1 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning6 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 160 timmar.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Clausson, E., & Morberg, S. (Red.). (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund:
Studentlitteratur.

Edberg, A.K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, F., & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk Omvårdnad. Stockholm: Liber.

Hanséus, K., Lagercrantz, H., & Lindberg, T. (2012). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur.

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Magnusson, M., m.fl. (2016). Barnhälsovård - att främja barns hälsa. Stockholm: Liber.

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Sidan uppdaterad 2013-06-17