student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Digitala verktyg, kreativitet och kritik, 7,5 högskolepoäng
Digital Tools, Creativity and Criticism, 7.5 credits
Kurskod:LDVG17
Fastställd av:Utbildningschef 2017-09-04
Gäller fr.o.m.:Hösten 2017
Version:1
Diarienummer:HLK 2017/3309-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp:MK1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva aktuell forskning kring nya medier, kultur och samhälle (1)
- förklara hur man kan arbeta strategiskt med digitalt innehåll för att uppnå kommunikativa mål (2)
- identifiera och ge exempel på god layout och bildkomposition (3)

Färdighet och förmåga

- med digitala verktyg, såväl i grupp som individuellt, producera och visuellt åskådliggöra information i både tryckt och digital form (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera och kritiskt diskutera relationen mellan nya medier, kultur och samhälle (5)

Innehåll

  • Digitala verktyg för grafisk produktion
  • Layout och bildkomposition
  • Tekniska hjälpmedel vid presentationer
  • Sociala medier - tillämpningar och teorier

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

- Fältstudie och seminarium i grupp, 1,5 hp (mål 2, 4, 5)
- Individuell salstentamen, 1,5 hp (mål 2, 5)
- Gruppuppgift, 1,5 hp (mål 1, 2, 3, 4)
- Individuell uppgift, 1,5 hp (mål 2, 3, 4)
- Individuella uppgifter i samband med workshops, 1,5 hp (mål 3, 4)

För betyget VG på kursen krävs VG på minst två av de tre moment som bedöms med VG samt G på övriga.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Fältstudie och seminarium i grupp1,5 hpU/G
Individuell salstentamen1,5 hpU/G/VG
Gruppuppgift1,5 hpU/G/VG
Individuell uppgift1,5 hpU/G/VG
Individuella uppgifter i samband med workshops1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen.
Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm. Carlsson. 323 sidor.

Curran, John, Fenton, Natalie & Freedman, Des (2016). Misunderstanding the Internet. London: Routledge. 234 sidor.

Artiklar (ca 50 sidor) och videor.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).