student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK), 15 högskolepoäng
Preschool, School and the Teaching Profession based on Science and School Located Studies I (ES), 15 credits
Kurskod:LFLG16
Fastställd av:Utbildningschef 2017-05-29
Reviderad av:Utbildningschef 2019-01-28
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Undervisningsområdet (70%) och verksamhetsförlagd utbildning (30%)
Ämnesgrupp:UV1
Fördjupning:G1N

Innehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Skola, yrke och läroplansteori i ett historiskt och samtida perspektiv, 10,5 högskolepoäng
Preschool, School, Teaching Profession and Curriculum Theory in a Historica and Contemporary Perspective, 10, 5 credits

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 högskolepoäng
School Located Studies, 4,5 credits


Innehåll
Delkurs 1: Skola, yrke och läroplansteori i ett historiskt och samtida perspektiv, 10,5 högskolepoäng
School, Teaching Profession and Curriculum Theory in a Historical and Contemporary Perspective, 10.5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- beskriva skolväsendets organisation, villkor och styrning
- redogöra för och förklara skolväsendets värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
- beskriva skolväsendet i ett historiskt och internationellt perspektiv
- beskriva läroplansteori och utbildningsfilosofi
- beskriva didaktikens grundläggande frågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- använda och tolka styrdokument för skolväsendet
- visa sådan grundläggande förmåga att kommunicera som läraryrket kräver

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna
- kritiskt reflektera över skolväsendets roll i historiska och samhälleliga perspektiv
- relatera till skolväsendets värdegrund

Innehåll
 • Förskolans/skolans uppdrag, organisation, styrning och verksamhet ur historiska och nutida perspektiv
 • Förskolans/skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
 • Skoljuridik
 • Förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Förskollärarens/lärarens uppdrag
 • Läroplansteori
 • Didaktikens grundläggande frågor
 • Pedagogik ur ett idéhistoriskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv
 • Kommunikativa uttryckssätt
 • Artikelsök
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 högskolepoäng
School Located Studies, 4,5 credits

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- visa förståelse för den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som verksamheten vilar på

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- under handledning planera och genomföra undervisning i begränsad omfattning
- på ett grundläggande sätt kommunicera som yrket kräver

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:
- reflektera över läraryrket och sitt yrkesval samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter
- visa ett självkritiskt förhållningssätt och empatisk förmåga
- visa ett grundläggande professionellt förhållningssätt som utgår från kunskap om barns och elevers varierande behov och förskolans/skolans demokratiska uppdrag

Innehåll
 • Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av VFU-lärare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd lärare från högskolan samt VFU-uppgifter.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Efter att VFU underkänts två gånger har studenten rätt att på begäran få följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator samt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen.

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt verksamhetsförlagd utbildning.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på lärarprogram vid Jönköping University.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom:
- Individuell skriftlig tentamen, del 1, 1 hp (U/G)
- Individuell skriftlig tentamen, del 2, 4,5 hp (U/G/VG)
- Grupplaborationer, 1 hp (U/G)
- Seminarier, 4 hp (U/G)
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 hp (U/G/VG)

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs god språkbehandling i tal och skrift samt att samtliga examinationsmoment är fullgjorda och godkända. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd i de examinationsmoment där detta betyg kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Gruppexaminationer kan i förekommande fall endast omexamineras nästa gång kursen genomförs.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen, del 11 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen, del 24,5 hpU/G/VG
Grupplaborationer1 hpU/G
Seminarier4 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)4,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Högskolan i Jönköping får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under pågående kurs i de undantagsfall som en student i VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildningen som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Bergman, Marina & Israelsson, Britt-Marie (2018). Att studera på högskolan - studieteknik, motivation och inspiration. Lund: Studentlitteratur. 160 s.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö: Gleerup. 94 s.

Insulander, Eva & Selander, Staffan (Red.) (2018). Att bli lärare. Stockholm: SNS. 200 s.

Kroksmark, Tomas (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, Hans Albin (2011). Mot bättre vetande. En svensk skolhistoria. Stockholm: SNS. 200 s.

Lundgren, Ulf, P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (Red.) (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur. Valda delar ca 250 s.

SFS (2010:800) Skollagen. Stockholm: Norstedts juridik.

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11)(3. (omarb. och utvidgade) uppl.). Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2013). Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. Stockholm: Skolverket.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber AB. 264 s.

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. (2., (omarb. och utvidgade) uppl.). Malmö: Gleerup Utbildning. 213 s.

Aktuellt material från Skolverket, vetenskapliga artiklar och digitalt material tillkommer.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.
Sidan uppdaterad 2013-06-17