student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Globala ekonomiska och politiska institutioner, 7,5 högskolepoäng
Global Economic and Political Institutions, 7.5 credits
Kurskod:LGEG18
Fastställd av:Utbildningschef 2018-06-07
Gäller fr.o.m.:Hösten 2018
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:FU1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Globala studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva framväxten av det världsekonomiska systemet och den internationella arbetsdelningen; produktionens och konsumtionens globalisering
- redogöra för internationella avtal och styrsystems funktioner i det globaliserade världssamfundet
- beskriva den globala politiska ekonomin, handelsrelationer och dess utvecklingskonsekvenser
- förklara samhällsekonomi, ekonomiska aktörers drivkrafter och hållbar utveckling
- beskriva relationen mellan stater och marknader
- förklara hur den rådande ekonomiska världsordningen kan problematiseras ur ett genusperspektiv

Färdighet och förmåga

- tolka grundläggande begrepp och teorier inom internationell politisk ekonomi
- söka information, bearbeta data avseende kursens problemställningar samt presentera denna muntligt och skriftlig

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera internationella organisationers och institutioners roll för global demokrati och maktförhållanden i globala ekonomiska relationer

Innehåll

  • Introduktion till samhällsekonomiskt och statsvetenskapligt perspektiv på den globala ekonomins utveckling under efterkrigstiden
  • Internationella institutioner och konventioner som har betydelse för hållbarhet, social utveckling och fred
  • Analys och problematisering av konkurrens och samverkan mellan individer, organisationer, företag och stater
  • Globaliseringens betydelse för internationell interaktion, fördelning och samarbete

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom:
Övnings- och seminarieuppgift, 2,5 hp
Uppgiften förbereds och bearbetas i grupp och examineras individuellt. Uppgiften bedöms som Underkänd eller Godkänd.
Uppgiften examinerar lärandemålen avseende färdigheter och förmågor samt förhållningssätt och värderingar enligt ovan.

Tentamen, 5 hp
Individuell tentamen examinerar alla examensmål enligt ovan genom urval av kursinnehållet. Tentamen bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För Godkänt betyg på kursen ska båda delmomenten vara examinerade med minst Godkänd som betyg. För Väl Godkänt betyg på kursen krävs Väl Godkänt betyg på tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Övnings- och seminarieuppgift2,5 hpU/G
Tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

deVylder, S (2013). Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen. Stockholm: Forum Syds Förlag. Del 6-8, ca. 40 sid.

Larsson, Markus; Bratt, Leif & Sandahl, Johanna (2011). Hållbar utveckling och ekonomi - inom planetens gränser. Lund: Studentlitteratur. kapitel 3 och 4 samt bilagan till kapitel 3. 67 sid. Övrig text läses kursivt. 304 sid.

Momsen, Janet (2010) Gender and development. 2nd Edition. Routledge, London, E-bok i fulltext finns i biblioteket.

O’Brien, Robert & Williams, Marc (2016). Global Political Economy - Evolution and Dynamics. 5rd Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 376 sid.

Stiglitz, Joseph E (2007). Fungerande Globalisering. Daidalos. ca 270 sid.

Kompendium och artiklar samt referenslitteratur tillkommer.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.