student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Introduktion till MKV och akademiska studier, 7,5 högskolepoäng
Introduction to Media and Communication Science and higher education, 7.5 credits
Kurskod:LIAG19
Fastställd av:Utbildningschef 2019-06-17
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp:MK1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap (1)
- använda olika språkgenrer som till exempel vetenskaplig eller journalistisk text (2)

Färdighet och förmåga

- tillägna sig kunskap på en akademisk nivå (3)
- formulera sig skriftligt på ett inom en genre korrekt sätt, till exempel vid skrivande av en vetenskaplig text eller kommunikatörstext (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över mediers innehåll och budskap utifrån teorier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet (5)

Innehåll

  • Centrala teorier och begrepp inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet
  • Kommunikationshistoria
  • Introduktion till MKV-fältet som professionsområde
  • Introduktion till akademiska studier, språkgenrer och språkriktighet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

- Seminarium med individuella skriftliga inlämningsuppgifter, 1,5 hp (mål 2, 3)
- Individuell intervju med person verksam inom professionsområdet, redovisad som individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp (mål 2, 3, 4)
- Gruppredovisning, 1 hp (mål 1, 5)
- Individuell skriftlig tentamen, 3 hp (mål 1)


För kursbetyget godkänt (G) krävs minst godkänt på alla examinerande moment. För kursbetyget väl godkänt (VG) krävs väl godkänt på båda momenten som bedöms med VG samt G på övriga moment.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.


Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.


Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium och individuella skriftliga inlämningsuppgifter1,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Gruppredovisning1 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen3 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: grunderna i formellt skrivande. Andra och utökade upplagan. Stockholm: Liber. 96 sidor.

Berger, Arthur Asa (2005). Making Sense of Media. Oxford: Blackwell Publishing. 206 sidor.

Engblom, Lars-Åke (2013) Från djungeltelegraf till internet: masskommunikationens historia. Lund: Studentlitteratur. 155 sidor. Tillhandahålls av HLK.

Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 435 sidor.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen Peter (2012). Klara dina studier! - handbok för studenter på universitet och högskolor. Malmö: Liber. 270 sidor.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 282 sidor.

Artiklar omkring 100 sidor.

Referenslitteratur

Bolin, G, Bengtsson, S, Forsman, M, Jakobsson, P, Johansson, S & Ståhlberg, P (2016). Medielandskap & mediekultur – introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm: Liber.

Hedenus, F., Persson, M. och Sprei, F. (2018) Hållbar utveckling. Nyanser och tolkningar. Lund: Studentlitteratur.
Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen.