student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Identity, Culture and Religion: A Global Perspective, 7.5 credits
Kurskod:LIKG15
Fastställd av:Utbildningschef 2016-05-09
Gäller fr.o.m.:Hösten 2018
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:FU1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Globala studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för sociologiska perspektiv på globaliseringens kulturella dimensioner
- redogöra för identiteter i en globaliserad värld
- identifiera identitetsskapande processer i olika miljöer och sammanhang
- beskriva religionens identitetsskapande roll i globala och lokala processer

Färdighet och förmåga

- tolka och reflektera över globaliseringens kulturella fenomen och att tillämpa centrala begrepp som behandlas i kursen
- ha förmåga att muntligt och skriftligt urskilja teman som kursen behandlar
- analysera religionens lokala och globala roll ur ett identitets-, genus- och konfliktperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt tolka och värdera bilder av ”vi och dom” i såväl globala som lokala sammanhang
- utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt analysera och kritiskt reflektera över kursens innehåll

Innehåll

  • Sociologiska perspektiv på globaliseringens kulturella dimensioner
  • Globaliseringens betydelse för social identitet i olika miljöer och sammanhang
  • Religionens roll i globala och lokala processer ur identitets-, genus- och konfliktperspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom följande moment:

Seminarium 2,5 hp
Uppgiften förbereds och bearbetas i grupp och examineras individuellt. Uppgiften bedöms som Underkänd eller Godkänd.
Uppgiften examinerar lärandemålen avseende färdigheter och förmågor samt förhållningssätt och värderingar enligt ovan.

Individuell skriftlig tentamen 5 hp
Tentamen examinerar alla examensmål enligt ovan genom urval av kursinnehållet. Tentamen bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

För Godkänt betyg på kursen ska båda delmomenten vara examinerade med minst Godkänd som betyg. För Väl Godkänt betyg på kursen krävs Väl Godkänt betyg på tentamen.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium2,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Borell, Klas. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kuskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)

Roald, Ann Sofie (2009). Muslimer i nya samhällen: om individuella och kollektiva rättigheter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 240 s.

Giddens, Anthony and Sutton, Philip (2014). Sociologi. ISBN: 9789144092492, Studentlitteratur, urval.

Kivisto, Peter (2014). Religion and Immigration. Malden, MA: Polity Press. 211 s

Sen, Amartya (2006). Identitet och våld. Daidalos förlag. 170 s.

David Held and Henrietta L. Moore with Kevin Young (2008). Cultural politics in a global age: uncertainty, solidarity and innovation. Oxford: Oneworld.

Kompendium och artiklar samt referenslitteratur tillkommer

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).