student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK), 7,5 högskolepoäng
Learning and Development for Preschool Teachers (ES), 7.5 credits
Kurskod:LLFG17
Fastställd av:Utbildningschef 2017-05-04
Reviderad av:Utbildningschef 2019-03-27
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Undervisningsområdet
Ämnesgrupp:UV1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för huvuddragen i teorier om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar

Färdighet och förmåga

- reflektera över och analysera omgivningens betydelse för barns utveckling och lärande med stöd av olika vetenskapliga perspektiv
- tillämpa informationsteknik som verktyg för kunskapsgestaltning och presentationsform i olika lärandesituationer
- tillämpa akademiskt skrivande
- jämföra huvuddragen i teorier om barns utveckling och lärande med stöd av olika vetenskapliga perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- problematisera lärandeteorier i relation till barns utveckling och lärande belyst ur ett historiskt och samtida perspektiv

Innehåll

  • Teorier om barns utveckling och lärande
  • Skriftlig, muntlig och datorbaserad kommunikationsträning
  • Grundläggande informationssökning av vetenskaplig litteratur
  • Alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner på campus och via webbplattformen PingPong.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på förskollärarprogrammet vid Jönköping University.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom:
- Didaktisk uppgift 1,5 hp (U/G)
- Skriftlig tentamen: individuell skriftlig tentamen och muntlig tentamen i grupp, 5 hp (U/G/VG)
- Seminarium, 1 hp (U/G)

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs god språkbehandling i tal och skrift samt betyget Godkänd på samtliga uppgifter. För kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på skriftlig tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Didaktisk uppgift1,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Seminarium1 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Brodin, Marianne (1998). Att bli sig själv: Daniel Stems teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber. 145 s.

Forsell, Anna, red. (2018). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 448 s.

Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: Natur & Kultur. 64 s.

Säljö, Roger (2015). Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups. 172 s.

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Referensmaterial
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.

Bergman, Marina & Israelsson, Britt-Marie (2018). Att studera på högskolan. Lund: Studentlitteratur. 166 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.