student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Medier, politik och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Media, Politics and Society, 7.5 credits
Kurskod:LMEG17
Fastställd av:Utbildningschef 2018-05-25
Reviderad av:Utbildningsledare 2019-05-07
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:4
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp:MK1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förstå journalistikens struktur, villkor och utbud (1)
- redogöra för mediernas makt, ansvar, publik och effekter (2)
- orientera sig på den politiska kommunikationens yrkesfält (3)

Färdighet och förmåga

- tillämpa centrala begrepp för analys av politisk kommunikation (4)
- beskriva och kritiskt analysera den politiska kommunikationens villkor, trender och effekter (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- identifiera och kritiskt granska politiska beskrivningar och budskap (6)

Innehåll

• Journalistikens struktur, villkor och utbud
• Mediernas makt, ansvar, publik och effekter
• Det kommunikativa samspelet mellan medier, medborgare och politiska aktörer och institutioner
• Vetenskapliga teorier och begrepp om medier och om politisk kultur och kommunikation
• Opinionsbildning, lobby- och kampanjverksamhet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationer:
- Individuell skriftlig tentamen - Inspera, 1 hp (mål 2, 4, 6)
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift – Litteraturanalys, 1,5 hp (mål 4, 6)
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift – Hemtentamen, 2,5 hp (mål 1, 3, 4, 5)
- Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp (mål 1, 2, 4, 5)

För Godkänt (G) på kursen krävs minst G på samtliga moment. För Väl Godkänt (VG) krävs VG på hemtentamen och skriftlig tentamen samt G på övriga moment.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen - Inspera1 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift – Litteraturanalys1,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift – Hemtentamen2,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen.
Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur – mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. (s. 199-231 samt 289-329) ca 70 sidor.

Petersson, Olof (2017). Svensk politik. Stockholm: Dialogos. 191 sidor.

Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 320 Sidor.

Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela & Olsson, Jonas (2018). Det svenska medielandskapet. Stockholm: Liber. 314 sidor.

Kompletterande texter på pingpong, bl.a. textunderlag från gästföreläsare.

Artiklar ca 150 sidor.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).