student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Organisationen: en introduktion, 4,5 högskolepoäng
Introduction to Organisations, 4.5 credits
Kurskod:LOIG16
Fastställd av:Utbildningschef 2016-06-17
Reviderad av:Utbildningschef 2019-05-02
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:FE1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva, redogöra för och förklara grundläggande begrepp, teorier och perspektiv inom organisation och ledning
- beskriva och förklara hur olika organisationsstrukturer kan påverka organisationen som helhet och individen inom organisationen
- beskriva och förklara hur olika ledarskapsstilar kan påverka organisation och individ med avseende på bland annat effektivitet och motivation
- sammanfatta och förklara forskning inom organisation och ledarskap

Färdighet och förmåga

- tillämpa kombinationer av olika organisations- och ledarskapsmodeller, begrepp och teorier för att utvärdera företag och organisationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över organisation och ledarskap utifrån ett samhällsperspektiv
- kritiskt reflektera över konflikter, makt och inflytandeprocesser inom organisationer
- kritiskt reflektera kring sin personliga ledarskapsstil och hur den kan påverka grupper och organisationer

Innehåll

• Organisationsteoretiska grunder
• Människan i organisationen
• Design och struktur i organisationer
• Ledarskap och styrning i organisationer

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50% under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Kursen examineras genom en gruppredovisning och en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Gruppredovisning2 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Lindkvist, Lars, Bakka, Jörgen F. & Fivelsdal, Egil (2014). Organisationsteori: Struktur, kultur, processer. Stockholm: Liber. 341 sidor.

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel etc tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
Granberg, Otto & Wallenholm, Harry (2012). Ledningsgruppen. Lund: Studentlitteratur. 264 sidor.

Pugh, Derek S. (red.) (2008). Organization theory, Selected classic readings. England: Penguin Business/Management. 720 sidor.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.