student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Språket som arbetsredskap, 7,5 högskolepoäng
Professional Writing, 7.5 credits
Kurskod:LSAG17
Fastställd av:Utbildningschef 2018-04-26
Reviderad av:Utbildningsledare 2019-05-07
Gäller fr.o.m.:Hösten 2019
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området (90%) och tekniska området (10%)
Ämnesgrupp:MK1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande regler och principer inom det svenska språket (1)
- beskriva språkets betydelse för MKV-fältet och dess texter (2)
- identifiera och beskriva villkoren och formerna för produktion och användning av texter i olika kontexter (3)

Färdighet och förmåga

- arbeta strategiskt med texters innehåll och form för att uppnå kommunikativa mål (4)
- analysera och kritiskt diskutera hur texter anpassas efter olika mottagare och kontexter (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- bedöma relationen mellan texters utformning och deras kommunikativa potential i en given situation (6)

Innehåll

  • Grundläggande genreanpassning med fokus på utbildnings- och professionsrelaterade texter
  • Mottagaranpassning av texter i MKV-miljöer
  • Språkriktighet och strategier i språket

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationer:
- Fem obligatoriska workshops, 2 hp (mål 1, 4, 6) (nedan benämnda laborationer)
- Tre individuella professionstexter, samt tre seminarier, 2 hp (mål 3, 4, 5, 6)
- Individuell argumenterande text, individuell reflektionstext, och seminarium, 3,5 hp (mål 1, 2, 3, 4, 5, 6)

För väl godkänt i kursen krävs väl godkänt på momentet "individuell argumenterande text, individuell reflektionstext, och seminarium" om 3,5 hp. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Fem individuella laborationer2 hpU/G
Tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter och tre seminarier2 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift och seminarium3,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: grunderna i formellt skrivande (2.rev. och utök. uppl.). Stockholm: Liber. 96 sidor.

Forsström, Ann-Louise (2011). Skriv som proffsen. Din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande. Stockholm: Bokförlaget Redaktionen. 215 sidor.

Språkrådet (2008 eller senare). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 264 sidor.

Strömquist, Siv (2014). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups. 265 sidor.

Ett antal MKV-specifika artiklar, ca 100 sidor.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).