student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 högskolepoäng
Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES), 7.5 credits
Kurskod:LSPR28
Fastställd av:Utbildningschef 2018-01-11
Gäller fr.o.m.:Våren 2018
Version:1
Diarienummer:HLK 2018/169-313
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Undervisningsområdet
Ämnesgrupp:UV1
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för nationella och internationella målsättningar som bidrar till inkludering
- beskriva och diskutera arbetssätt och pedagogiska förhållningssätt som skapar förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling och som förebygger uppkomsten av skolsvårigheter
- redogöra för och analysera hur skolsvårigheter uppkommer och hanteras/har hanterats utifrån olika perspektiv (specialpedagogiskt, nationellt, internationellt, historiskt och juridiskt)

Färdighet och förmåga

- urskilja olika slags behov av specialpedagogiskt stöd i varierande kontexter och skolämnen inom grundskolan 7-9 och gymnasieskolan, samt föreslå åtgärder på skol-, grupp- och individnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera och välja adekvata stödinsatser utifrån ett kartlagt och analyserat behov av specialpedagogiskt stöd
- kritiskt reflektera över egna och andras värderingar, förhållningssätt och bemötande av elever i behov av särskilt stöd

Innehåll

• Internationella överenskommelser och styrdokument
• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar
• Historik och internationella jämförelser inom det specialpedagogiska området
• Mötet mellan skolans krav och elevers olika förutsättningar och behov
• Organisering av inkluderande lärandemiljöer, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder och perspektiv
• Samverkansformer och olika samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram med särskilt fokus på samverkan, stödinsatser, uppföljning och utvärdering
• IKT utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv för olika typer av funktionsnedsättningar
• Lärares förhållningssätt och bemötande av elever i behov av särskilt stöd

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiegruppsarbete och individuella arbeten som redovisas muntligt och/eller skriftligt.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 90 hp inom ämneslärarprogrammet, varav 30 hp UVK ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett litteraturseminarium, en gruppuppgift som bl a redovisas i form av en digital poster samt en individuell, skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på den individuella, skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator.

Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium1 hpU/G
Gruppredovisning2,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Greene, Ross W. (2016). Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (332 s.)

Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och Kultur. (334 s.)

Skolverket (2014a). Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. (78 s.)

Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. (61 s.)

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (59 s.) Hämtas från: www.unesco.se

Ett urval av artiklar tillgängliga via Skolverkets Lärportal. (Ca 50-75 s.)

Valda delar i aktuella avhandlingar/vetenskapliga artiklar och övrig valbar litteratur som krävs för genomförandet av gruppuppgiften. (Ca 150 s.)

Styrdokument (skollag och läroplaner för grundskola och gymnasieskola).

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.


Litteraturreferenser – så skriver du

http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet

http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do

Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.
Sidan uppdaterad 2013-06-17