student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, 7,5 högskolepoäng
School Located Studies II for Secondary School Subject Teachers, 7.5 credits
Kurskod:LVEN17
Fastställd av:Utbildningschef 2016-11-28
Reviderad av:Utbildningschef 2018-10-19
Gäller fr.o.m.:Våren 2019
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Verksamhetsförlagd utbildning
Ämnesgrupp:UV2
Fördjupning:G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa sådana ämneskunskaper som krävs för att leda undervisningsavsnitt i begränsad omfattning i gymnasieskolan alternativt grundskolans årskurs 7-9
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för att leda undervisningsavsnitt i begränsad omfattning i gymnasieskolan alternativt grundskolans årskurs 7-9
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för att leda undervisningsavsnitt i begränsad omfattning i gymnasieskolan alternativt grundskolans årskurs 7-9

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att, utifrån mål och riktlinjer i styrdokument, självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra undervisning i begränsad omfattning i gymnasieskolan alternativt grundskolans årskurs 7-9
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare

Innehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser. Kursen är den andra av totalt fyra VFU-kurser.

Undervisningsformer

Se Innehåll.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 90 hp inom ämneslärarprogrammet varav VFU I och 30 hp UVK ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan.

Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Efter att VFU underkänts två gånger har studenten rätt att på begäran få följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator samt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Högskolan i Jönköping får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under pågående kurs i de undantagsfall som en student i VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildningen som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (Red.) (2010). Lärande , skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur. Valda delar, ca 100 s.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan, LGY11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplan. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisning. Stockholm: Skolverket.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.
Sidan uppdaterad 2013-06-17