student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
BIM 1 Modellering och presentation, 6 högskolepoäng
BIM 1 Modelling and Presentation, 6 credits
Kurskod:T1BG17
Fastställd av:VD 2017-02-01
Reviderad av:Utbildningschef 2018-02-02
Gäller fr.o.m.:2018-08-01
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:BY1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande ritteknik och modellering
- ha kännedom om regelverket för utväxling av information, informationsleveranser, mellan parter i byggprocessen/förvaltningen
- ha kännedom om digitala kollisionskontrollmöjligheter

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att använda rit- och redovisningsteknik inom byggbranschen
- visa förmåga att använda digital informationsteknik vid modellerings- och ritarbete samt redovisning och presentation inom ämnesområdet (BIM)
- visa förmåga att utforma en enkel byggnad utifrån konstruktiva, material- och formmässiga aspekter
- visa förmåga att dokumentera och redovisa bygghandlingar inom ett BIM-system

Innehåll

Kursen ger grundläggande färdigheter i ritteknik och digital byggnadsinformationsmodellering samt en inblick i användning av program för kollisionskontroll. Den ger också grundläggande kunskaper för den konstruktiva utformningen av en liten byggnad med beaktande av tekniska aspekter, samt grundläggande färdigheter i presentationsteknik. Kursen ger även grundläggande kunskaper i hantering av digitala leveranser.

Kursen innehåller följande moment:
- Ritteknik
- Objektsorienterad modellering
- Skapande av 2D ritningar från 3D-modell
- Modellering och presentation av en enkel byggnad
- Digitala informationsleveranser
- Kollisionskontroll

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar, och projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.Undervisningen sker parallellt på svenska och engelska i olika grupper.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga examinationsmoment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projektuppgift5 hpU/G
Tester1 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Revit Architecture 2015/16 Grundkurs WITU AB ISBN978-91-87187-18-6