student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Mekanik 1, 6 högskolepoäng
Mechanics 1, 6 credits
Kurskod:T1MK18
Fastställd av:VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/00479-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:MT1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap i grunderna för statik och partikeldynamik
- visa förståelse för grundläggande begrepp inom mekaniken som exempelvis kraft, energi och
rörelsemängd.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att frilägga och ställa upp statisk jämvikt för ett system av kroppar
- visa förmåga att ställa upp rörelseekvationer för en partikel samt kunna lösa dessa
- visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att välja lämpliga lösningsstrategier
- visa förmåga att värdera rimlighet i lösningsresultat.

Innehåll

Kursens ger studenten baskunskaper inom den klassiska mekaniken.
Kursen innehåller följande moment:
-Newtons mekanik, kraftbegreppet, statisk jämvikt, friläggning
-Masscentrum, tyngdpunkt, Coulombs friktion
-Kinematik, hastighet, acceleration, rörelse i kartesiska-, naturliga- och polära koordinater
-Kinetik, Newtons lagar
-Linjära dämpade påtvingade svängningar
-Effekt, arbete, energi
-Rörelsemängd, impuls, stöt

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Envariabelanalys, 9 hp samt Linjär algebra, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Titel: Mekanik I – Statik och partikeldynamik
Författare: Nicholas Apazidis
Förlag: Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-08910-2

Kurslitteratur fastställs en måndad före kusstart.