student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Användarstudier, 7,5 högskolepoäng
User Research, 7.5 credits
Kurskod:TABG17
Fastställd av:VD 2017-08-10
Reviderad av:Utbildningschef 2018-06-26
Gäller fr.o.m.:2018-08-01
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om skillnaden mellan beteendebaserade, attitydbaserade, kvalitativa och kvantitativa användarstudier
- visa kunskap kring processer och metoder för att korrekt och praktiskt hantera användarstudier i en design- och företagskontext
- visa förståelse för användarstudiers betydelse för designprocessen
- visa förståelse för grundläggande etiska hänsynstaganden för sunda användarstudier

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beskriva och särskilja mellan olika metoder för användarstudier samt redogöra för deras respektive fördelar
- visa förmåga att välja mellan en eller flera typer av användarstudier beroende på situation och givet uppdrag
- visa förmåga att diskutera användarstudiers roll i kontexten för affärsstrategi

Innehåll

Kursen introducerar studenten för koncept, metoder och tekniker inom användarstudier så som de används inom designprocessen för att identifiera behov, beteendemönster och funktioner. Kursen ger grundläggande förståelse för skillnader mellan intervjuer och undersökningar, cultural probes och etnografi, beteendemässig och attitydmässig synvinkel samt kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen syftar även till att visa hur data från användarstudier kan presenteras på ett kommunicerbart sätt via exempelvis personas och user journeys.


Kursen innehåller följande moment:
- tillämpning av koncept och metoder inom användarstudier i kundprojekt
- skapandet av leverabler såsom personas, storyboards och user journeys baserat på användarstudier
- genomförande av användarstudier i gemensamma grupprojekt
- fastställande av användbara och realistiska mål för studierna
- sammanställning av rapport och presentationsmaterial för studiernas intressenter

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment.
Kursbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen3 hp5/4/3/U
Seminarier3 hp5/4/3/U
Gruppresentation1,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner's Guide to User Research
Författare: Goodman, Kuniavsky, Moed
Förlag: Morgan Kaufmann
ISBN-13: 978-0123848697
ISBN-10: 0123848695