student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Matematik 2, 6 förutbildningspoäng
Mathematics 2, 6 Pre-education credits
Kurskod:TBM207
Fastställd av:VD 2017-03-01
Gäller fr.o.m.:2017-08-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/2746-313
Utbildningsnivå:Förberedande nivå
Utbildningsområde:Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp:MA1
Fördjupning:GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för de trigonometriska funktionerna, både i
grader och radianer
- visa förståelse för de olika betydelserna av integraler
- visa förståelse för det komplexa talplanet

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att lösa trigonometriska ekvationer och hantera trigonometriska identiteter
- visa förmåga att algebraiskt och grafiskt bestämma derivatan för olika funktioner
- visa förmåga att beräkna areor och volymer med hjälp av integraler
- visa förmåga att räkna med komplexa tal i vektorform, polär form samt potensform
- visa förmåga att lösa polynomekvationer av högre grad än två

Innehåll

Kursen behandlar centrala matematiska begrepp. Tillämpningsuppgifterna på dessa
matematiska begrepp fokuserar på naturvetenskapliga situationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Ekvationer
- Funktioner
- Trigonometri
- Differentialkalkyl
- Integralkalkyl
- Komplexa tal

Undervisningsformer

Föreläsningar och andra former av studiestöd i sal eller via Internet, grupparbeten och
laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen6 fup5/4/3/U

Kurslitteratur

Matematik 5000 Kurs 4 Blå
Alfredsson m.fl.
Natur och kultur
ISBN: 9789127426320
Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.