student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Designmetodik och projektarbete, 9 högskolepoäng
Design Methodology and Project Work, 9 credits
Kurskod:TDEG14
Fastställd av:VD 2019-05-27
Gäller fr.o.m.:2019-08-01
Version:4
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:DE1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om olika epoker och deras designuttryck inom möbelbranschen
- ha kännedom om vilka upphovsrättsliga skydd som kan sökas
- visa förståelse för designmetodikens grunder

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa en designprocess
- visa förmåga att identifiera kund- och marknadsbehov
- visa färdighet i att skapa skisser, grafiskt material och modeller för att presentera designförslag
- visa förmåga att självständigt och i grupp planera och genomföra en muntlig och grafisk presentation

Innehåll

Kursen introducerar design- och produktutvecklingsprocessens steg från idé/behov till färdig produkt med hänsyn till kunden, marknaden, materialval och tillverkning. Kreativitet, form- och materialkänsla, skissteknik och modelltillverkning är viktiga inslag. Kursen tar upp hur en produkt eller ett koncept kan presenteras, och arbetsprocessen dokumenteras med lämpliga verktyg. Förmågan att arbeta i grupp är centralt, varför projektmetodik och gruppdynamik ingår.

Kursen innehåller följande moment:
- Designens betydelse för marknadsframgång
- Design- och produktvecklingsprocessen
- Kreativa processer, skissteknik och modellarbete
- Designhistoria
- Varumärke, patent, mönsterskydd
- Projektarbete och presentationsteknik
- Presentation- och informationsmaterial

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursbetyget är en sammanvägning av tentamen och projekt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen3 hp5/4/3/U
Projekt4 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hpU/G

Kurslitteratur

Litteratur

Designhistoria – En introduktion, Susann Vihma, ISBN 9789187215377
PDF-publikation Bootleg Bootcamp från Stanford University. PDF:en kan hämtas här:
http://longevity3.stanford.edu/designchallenge2015/files/2013/09/Bootleg.pdf
Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.