student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Enchipsdatorer, 7,5 högskolepoäng
Microcontrollers, 7.5 credits
Kurskod:TEDK18
Fastställd av:VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/468-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och naturvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:DT1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om mikrodatorarkitektur, minnen och periferienheter samt hur detta påverkar val av
processorfamilj
- visa förståelse för när det är lämpligt att använda assembler, högnivåspråk respektive olika
utvecklingsverktyg
- visa förståelse för hur olika sätt att strukturera och skriva programvara kan påverka minnesåtgång, risken för buggar och möjlighet att koda effektivt i ett team

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att med hjälp av processorns datablad självständigt lösa uppgifter genom att programmera
enchipsdatorer i assembler och högnivåspråk
- visa förmåga att konstruera en mjukvaruarkitektur som möjliggör realtidsegenskaper och strömförbrukning inom givna ramar
- visa förmåga att genom anpassningselektronik ansluta enchipsdatorn till yttre enheter och konstruera enkla inbyggda system
- visa färdighet i att använda realtidsdebugger och mätinstrument för att säkerställa enchipsdatorns funktion
i en enklare konstruktion

Innehåll

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i programmering av enchipsdatorer både i assembler och
högsnivåspråk, samt metoder för programvaruutveckling i grupp. Kursen innehåller också
mikrodatorarkitektur och anpassningselektronik.
Kursen innehåller följande moment:
- Mikrodatorns uppbyggnad
- Programmering i Assembler- och C
- Utvecklingsverktyg och metoder
- Anpassningselektronik
- Tillämpningar för styrning och mätning
- Verktyg för programvaruutveckling i grupp

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Introduktion till programmering, 9 hp och Introduktion till elektronik, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Laborationer2 hpU/G
Projekt1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart
Wilmshurst, T. (2009) Designing embedded systems with PIC – principles and applications, 2ed,
Newnes.
ISBN: 978-1-85617-750-4