student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Industriell ekonomistyrning, 7,5 högskolepoäng
Industrial Finance and Controlling, 7.5 credits
Kurskod:TEKG19
Fastställd av:VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.:2019-08-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse om industriell ekonomi och dess roll i en industriell verksamhet, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- visa kunskap och förståelse om utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet med fokus på ekonomisk verksamhetsstyrning

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att utforma, leda och utveckla industriell verksamhet genom att upprätta grundläggande kalkyler, budgetar och analyser
- visa förmåga att använda kalkyleringsverktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet genom att bedöma kalkyler, budgetar och analyser samt bedöma deras konsekvenser och risker
- visa förmåga att bedöma relevanta samhälleliga och etiska aspekter med fokus på ekonomiskt hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom industriell ekonomi. Fokus i kursen ligger på produktkalkylering, budgetering, internredovisning, avvikelseanalys, investeringskalkylering och lönsamhetskalkylering.

Kursen innehåller följande moment:
- Företagsorganisation och -typer
- Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp
- Produktkalkylering
- Budgetering
- Internredovisning
- Standardkostnader
- Internprissättning
- Investeringsbedömning
- Prestationsmätning (lönsamhetsbedömning)
- Ekonomisk hållbarhet
- Kalkyleringsverktyg

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgift.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgift1,5 hpU/G
Laborationer2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb (häftad, Svenska)
Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén (2015)
Förlag: Liber
ISBN 9789147110957

Titel: Den nya ekonomistyrning - övningsbok med lösningar (häftad, Svenska)
Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén (2015)
Förlag: Liber
ISBN: 9789147110964
Sidan uppdaterad 2013-06-17