student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Examensarbete i Produktionssystem, 30 högskolepoäng
Final Project Work in Production Systems, 30 credits
Kurskod:TEPV25
Fastställd av:VD 2014-09-22
Gäller fr.o.m.:2015-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2014/3474-122
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:A2E
Huvudområde:Produktionssystem

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
- visa fördjupad förståelse för fokuserade delar av huvudområdet för utbildningen

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera frågeställningar som ligger till grund för arbetet.
- visa färdighet i vetenskapliga metoder och angreppssätt vid planering och genomförandet av en projektuppgift eller studie inom givna tidsramar
- visa förmåga att relatera sin studie till aktuell forskning inom området
- visa förmåga att söka, bearbeta och analysera relevant information och kunskap och kunna kritiskt analysera och värdera denna.
- visa förmåga att gestalta och uttrycka kunskap genom exempelvis språk, modeller, formler eller statistik inom sin utbildningsinriktning.
- visa förmåga att författa en vetenskaplig rapport inom huvudområdet och att muntligt redovisa innehållet enligt för inriktningen internationell vedertagen praxis samt kritiskt värdera kunskapsbidraget från det egna arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
- visa förmåga att kunna belysa vad som är generaliserbart med det behandlade problemet
- visa insikt om sin studies vetenskapliga styrkor och begränsningar samt valda perspektiv
- visa förmåga att inom arbetets fokusering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet beträffande hållbar utveckling

Innehåll

Kursen innebär att genomföra ett självständigt utrednings- och forskningsarbete. I arbetet ingår att inom ramen för utbildningens huvudområde och i samråd med uppdragsgivare identifiera arbetets syfte samt utifrån detta självständigt planera och genomföra arbetet, författa en rapport samt presentera resultatet vid ett seminarium på JTH i Jönköping. Vidare ingår att opponera på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.
Kursen innehåller följande moment:
- Projektplanering
- Litteratursökning
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Ev. utvecklingsarbete
- Rapportskrivning
- Muntlig presentation och opponering

Undervisningsformer

Handledning och seminarier.
I arbetet ingår att ta personligt ansvar för arbetets genomförande och att samarbeta med den handledare som skolan utser.
Studenten ska i par eller individuellt genomföra och rapportera ett självständigt arbete inom huvudområdet.
En handledare och en examinator utses för varje examensarbete. Genomförandet ska följa de anvisningar som fastställts vid JTH.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Minst 63 hp inom masterprogrammet ska vara godkända. Dessutom ska examensarbetet på grundnivå vara godkänt.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Arbetet måste vara avslutat inom 12 månader från kursstart för godkänd planering om inte särskilda skäl föreligger.
Kursen examineras genom en skriftlig rapport, muntlig framläggning av rapporten och opponering på en annan grupp.
För slutbetyg krävs godkännande på samtliga delar av examinationen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination30 hp5/4/3/U

Övrigt

Examensarbetet får påbörjas efter examinatorns godkännande.
Programansvarig kan ge dispens från kraven under Förkunskapskrav.

Kurslitteratur

Relevant litteratur väljs utifrån ämnesområdet i samråd med handledaren. Studenten har huvudansvaret att driva denna process.