student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Företagande och ekonomi, 6 högskolepoäng
Business and Economy, 6 credits
Kurskod:TFEK17
Fastställd av:VD 2017-10-27
Reviderad av:Utbildningschef 2018-05-18
Gäller fr.o.m.:2019-01-01
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:FE1
Fördjupning:G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kunskap och förståelse för globala affärsprinciper
- ha förståelse för entreprenörskap
- ha kunskap och förståelse för företagande
- ha kunskap om- och förståelse för hur nya företag startas och drivs
- ha kunskap och förståelse för hur bokföring fungerar i ett företag
- ha kunskap och förståelse för hur man tecknar en affärsuppgörelse

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att identifiera affärsmöjligheter och formulera en affärsidé.
- visa färdighet att formulera en affärside
- visa färdighet och förmåga att göra en produktkalkyl
- visa färdighet att formulera en offert

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i hur marknadens krav påverkar utvecklingen av nya produkter
- visa insikt i kontering och finansiell bokföring påverkar produktutvecklingsprocessen

Innehåll

Kursen är avsedd att ge en grundläggande förståelse för ekonomiska principer och dess påverkan på utformning av produkter, samhällsbyggnad och människor samt en fördjupad kunskap om affärsplanering, administration och ekonomisk styrning. Vidare ger kursen en förståelse för mikro och makro perspektiv på ekonomi

Kursen innehåller följande moment:
- affärsplanering
- ekonomisk styrning
- organisation och ledarskap
- redovisning
- marknadsföring
- mikro och makro ekonomi

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar och inlämningsuppgifter och tentamen.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 3c samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs Engelska kurs 6 eller Engelska B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens betyg baseras på en sammanvägning av resultat på inlämningsuppgift och tentamen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen4 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart